Podmínky umístění rodinného domu na pozemku určuje vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Součástí regulativů jsou i minimální odstupy stavby od hranic pozemku, odstupy sousedních staveb a vzdálenost stavby od cesty. Většinu těchto požadavků přejímají v podrobnější rovině zvláštní právní předpisy, tzn., že jejich naplnění se projeví formou kladného závazného stanoviska dotčeného orgánu. FOTO MARTIN KARŠŇÁK

HOME

Reklama