Ochrana spodní stavby

Ve statistikách pojednávajících o poruchách staveb zaujímá jedno z předních míst problém vad stavebních konstrukcí v kontaktu se zeminou. Sokl obvodové stěny je místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu. Aby nedošlo k promrzání základů nebo tvorbě koutových plísní, je nutné tuto část stěny opatřit izolací, a to až do úrovně nezámrzné hloubky.
Reklama

Voda, která ve formě srážek dopadá na zem, si hledá nejjednodušší cestu. Pokud se může rychle a bez překážek vsáknout do podloží, nepůsobí tlakově na podzemní konstrukce. To by byl ale ideální případ, který nenastane často. Častěji se stává, že se srážková voda vsakuje pomalu a působí tlakem na stavební konstrukci. Pokud je podloží nepropustné, srážková voda se nevsakuje a spodní stavba je trvale vystavena tlakové vodě. Zatížení vodou je rozhodující pro návrh izolačního, drenážního a ochranného systému.

Platí zásada: nekomplikovaný hydroizolační systém je méně náchylný k provedení chyby a je tedy výrazně spolehlivější. Ochrana staveb před vlhkostí je komplexní úkol, který je však snadno řešitelný, pokud jsou použita osvědčená systémová řešení.

Ochrana spodní stavby není pouze o hydroizolaci.

Abyste zabránili problémům v oblasti nadzemní stěny nebo suterénu, volte kvalitní izolaci.

Spolehlivost ochrany spodní stavby ovlivňuje několik faktorů.

Před volbou vhodného systémového řešení je potřeba se důkladně seznámit se specifiky pozemku a dané lokality.

soklové desky

FOTO ISOVER

 

Desky Isover EPS Sokl

Soklové desky Isover patří mezi základní stavební materiály pro každou stavbu. Jsou určeny pro sokl jak zateplených stěn v rámci zateplovacího systému Etics, tak nezateplených zděných konstrukcí. Zde oceníme jejich vysokou odolnost proti průrazu a působení vlhkosti.

Hlavní funkce:

• odstranění obvyklého tepelného mostu v oblasti přechodu stěny na betonový základ,

• vytvoření spolehlivého detailu ukončení hydroizolace nad terénem,

• umožnění provedení souvislého omítkového souvrství až pod úroveň terénu.

Obě strany soklových desek jsou opatřeny vaflovou strukturou pro výbornou přídržnost lepidel a tmelů. Desky se zpracovávají shodně jako běžné fasádní EPS desky. K lepení se zpravidla používají cementové lepicí tmely dle jednotlivých systémů ETICS. V případě aplikace na hydroizolace se k lepení používají lepicí PUR pěny. Na soklové desky se nejčastěji aplikuje vyztužující vrstva a následně soklová ušlechtilá tenkovrstvá omítka.

Delta Terraxx

Profilovaná drenážní fólie působí jako plošná drenáž. Na vrcholcích nopů je navařená filtrační geotextilie, která zabraňuje zanášení nopové struktury. Delta-Terraxx tvoří druhý vodonepropustný obal kolem suterénní stěny pro všechny typy zatížení vlhkostí – prosakující, zemní i vzduté vody. Drenážní pás chrání perimetrické tepelné izolace před vlhkostí, zvyšuje jejich tepelně izolační schopnost a udržuje tak sklep v suchu a teple. Pás je absolutně bez obsahu recyklátů a je nositelem označení CE 0799-CPD-13 a splňuje požadavky EN 13252. Delta-Terraxx vykazuje pevnost ca. 400 kN/m². Díky své velmi vysoké odolnosti a bezpečnostní rezervě se může zabudovat do hloubky až 10 m (!) a použít i pro extrémní zatížení vodou. Je též spolehlivou plynovou drenáží pro odvod metanu a radonu z podloží a je absolutně odolný proti prohnití.

PŘIPRAVILA: MARTINA PAULOVÁ
FOTO A ODBORNÉ PODKLADY: ISOVER A DÖRKEN
ZDROJ: časopis HOME

Reklama

Komentovat