Plochá střecha jako moderní konstrukční systém

05. 08. 2010
Diskuze (0)
Sdílet

Strašák minulosti se proměnil vmoderní konstrukční systém, který trůní na moderních rodinných domech aměstských vilách současnosti. To, že má chránit interiér před vrtochy přírody, je samozřejmostí. Nové technologie amateriály, požadované parametry akreativní architektonická řešení plochých střech však posouvají dále iztvárnění rodinného domu.

Poprvé se zastřešení domů plochou střechou objevilo už vpolovině třetího tisíciletí před Kristem vEgyptě. VEvropě má také dlouhou tradici. Původně se ploché střechy začaly realizovat voblasti smalými srážkami, ale od 30. let minulého století se plochá střecha začala prosazovat iunás. Nesmíme však zapomínat, že vporovnání například se slunečným Středomořím jsou střechy unás vystaveny větší klimatické zátěži, hlavně dešti.

Při správně zvolených materiálech atechnologiích může plochá střecha sloužit stejně dobře astejně tak dlouho jako šikmá. Ztěchto důvodů je určitě finančně výhodnější a méně náročné obrátit se na odborníky, kteří poskytují dlouhodobou garanci na realizované dílo. (foto: Dano Veselský) Vzhledem kvýborným tepelněizolačním ihydroizolačním vlastnostem je pro nízkoenergetické apasivní domy mimořádně vhodná dvouplášťová plochá střecha sprovětrávanou vzduchovou mezerou (tvoří ji vpodstatě dvě oddělené nosné konstrukce, přičemž na spodní je tepelněizolační ana horní hydroizolační vrstva). (foto: IEPD)

Co je vlastně plochá střecha?
Je to stavební konstrukce nad posledním podlažím, má vodorovnou polohu, se sklonem do 10°. Tato konstrukce má chránit vnitřní prostor objektu před deštěm, větrem, sněhem ateplem aje vystavena přímému působení nepříznivých účinků povětrnostních vlivů. Ztoho vyplývá, že základním faktorem při rozhodování, jaký typ střechy zvolit pro rodinný dům, by měly být přírodní podmínky – podnebí acharakter krajiny. Tvrdohlavá snaha jít proti přírodě se většinou nevyplácí. Když se respektují přírodní děje akrajina, potom se vhodně zvolená střecha iscelým objektem stává organickou součástí stavby. Taková střecha potom dobře slouží dlouhá léta.

Základní rozdělení plochých střech:

 • jednoplášťové:

– stepelnou izolací
– bez parozábrany
– sparozábranou
– sopačným pořadím vrstev;

 • dvouplášťové:

– větrané
– suzavřenou vzduchovou mezerou;

 • víceplášťové:

– sklasickým pořadím vrstev
– sopačným pořadím vrstev (tepelná izolace se klade nad hydroizolaci);

 • střechy duo (klasická skladba doplněná oobrácenou skladbu nad sebou);
 • nepochozí (bezúčelové);
 • pochozí (účelové):

– terasy,
– střešní zahrady.

Která je ta pravá?
To rozhodně nechte na projektantech. Vzásadě se však pro rodinné domy využívá nejčastěji:

 • jednoplášťová střecha, což znamená, že interiér je od exteriéru oddělen jen jedním pláštěm; její základní skladbu tvoří nosná konstrukce, spádová avyrovnávací vrstva, dilatační vrstva, parozábrana, tepelněizolační vrstva, expanzní vrstva apovlaková krytina;
 • jednoplášťová obrácená plochá střecha, uníž se hydroizolace klade pod tepelnou izolaci, nebo jiný typ, ukterého se hydroizolace ukládá mezi dvě vrstvy tepelné izolace;
 • dvouplášťová plochá střecha, se dvěma nosnými konstrukcemi oddělenými provětrávanou vzduchovou mezerou; její základní skladbu tvoří nosná konstrukce dolního pláště, parozábrana, tepelněizolační vrstva, provětrávaná vzduchová mezera, nosná konstrukce horního střešního pláště, expanzní vrstva apovlaková krytina; mezi její výhody patří spolehlivé hydroizolační vlastnosti; využívá se ipři stavbě nízkoenergetických apasivních domů, protože je velmi účinná zhlediska ochrany před tepelnými úniky vzimě apřehříváním vlétě, ato především díky provětrávání prostoru nad tepelnou izolací; je však samozřejmě finančně náročnější, což mnohé odrazuje.
Základním předpokladem nízkoenergetického domu je účinná, dostatečně nadimenzovaná tepelná izolace celého domu včetně ploché střechy. (foto: B. Gablas) PVC je termoplastický materiál afólie se dají svářet horkým vzduchem. Fólie se zataví bez přídavného materiálu apři pečlivé realizaci má spoj pevnost aživotnost původního materiálu. (foto: Fatra Izolfa)

Krytiny plochých střech:

 • PVC fólie představuje čistou ajednoduchou realizaci. Vytváří na střeše jednovrstvovou bezúdržbovou povlakovou krytinu odolnou vůči UV záření apovětrnostním vlivům, která musí být od ostatních vrstev oddělena geotextilií anesmí přijít do přímého kontaktu spolystyrenem nebo asfaltem.
 • POCB (polyolefinovo-kopolymerovo-bitumenové pásy) nebo polyolefinová fólie; jde omateriál skombinací vlastností fólií aasfaltových pásů. Nemusí se oddělovat od polystyrenu nebo asfaltu, abude-li zatížena štěrkem, může se volně položit, pokud ne, je potřebné ji mechanicky ukotvit. Výhodou tohoto materiálu je skutečnost, že nevyžaduje klempířské plechy na kotvení vmístech detailů, lze ho přímo napojit na konstrukci, což snižuje náklady.
 • Modifikované asfaltové pásy nabízejí vporovnání sfóliemi ivýhodu dvojvrstvého systému, doporučeného zhlediska vyššího zatížení, bezpečnosti ináslednosti prací. Asfaltové pásy jsou snadno opracovatelné, což zjednodušuje realizaci detailů.

TEXT: Kamila Ďuríková
FOTO: archiv firem avydavatelství

Kategorie: Rekonstrukce domu Stavební materiály
Tagy: stavba stavebni materialy střecha
Sdílejte článek

Diskuze