17. 02. 2010
Diskuze (0)
Sdílet

Mezi rodinnými domy nám vyrostlo všechno možné. Podařená i méně úspěšná dílka architektů a stavebních firem. Pokud něco nefunguje, pátrá se po vinících. Výsledek – na vině není nikdo. Naopak stavba, která oslní, má obvykle […]

Mezi rodinnými domy nám vyrostlo všechno možné. Podařená i méně úspěšná dílka architektů a stavebních firem. Pokud něco nefunguje, pátrá se po vinících. Výsledek – na vině není nikdo. Naopak stavba, která oslní, má obvykle i své úspěšné realizátory. Někdy je nutné se dopátrat spoluúčinkujících – hlavně pokud jde o tak komplikovanou záležitost, jakou je střecha na vile Vítr.

Nad větrným údolím se vznáší vila. Možná zhmotnělý vítr nebo zapomenuté podivné rogalo pro zvlášť náročné jedince. Kdo měl tu odvahu a vydal se architektovi napospas, možná netušil, že tento poněkud netradiční projekt bude tvrdším oříškem pro dodavatele. Odkud foukal vítr při rozhodnutí investora, jsme se dozvěděli od spoluautora projektu střešní konstrukce. A jaký architekt si troufl na svažitý pozemek pod lesem? Mladý, s netradičním projektem.

Naplněný sen
Investor oslovil architekta s úmyslem získat netypický návrh rodinného domu. Mladý architekt Jozef Kelbel se chopil příležitosti a přinesl několik zajímavých minimalistických návrhů. K nim přidal alternativu, která navazovala na nápad z dob studií na architektuře. Zpočátku nepředpokládal, že se investor rozhodne pro nejodvážnější řešení. Dotažení původní myšlenky do podoby reálné vily se nakonec stalo skutečností i díky trvalému autorskému dozoru a profesionalitě lidí, kteří montovali a dolaďovali tvarově atypické části přímo na stavbě. Zasadit do svahu vítr tesaný do skály z betonu mohlo být jen zbožným přáním, pokud by se na návrhu neshodly obě strany. „Koneckonců i sám investor byl překvapen posunem svého vnímání architektury, které bylo možná ovlivněno množstvím předcházejících diskusí,“ říká architekt Kelbel. Projekty tohoto kalibru často ohrožují pochybnosti objednavatelů, nedůslednosti realizačních firem, problémy v komunikaci. Změny v původní koncepci v průběhu stavby, únik k cenově výhodnějším řešením a chyby v realizaci mohou rozbít i dobře promyšlený záměr architekta. O to obdivuhodnější je, že tato expresivní vila, „zlehka“ položená ve zvlněné krajině, opravdu žije. Z kompozice zkosených stěn, které podepírají různé úrovně a sklony střešní konstrukce, se zdvíhají a opět ponořují betonové a skleněné plochy.

Vzletná střecha
Neobvyklý tvar a představa budoucího vzhledu střechy si žádaly na opláštění materiál, který snese náročnost projektu. Vztahy a souvislosti vzniku střešních křídel vily Vítr jsme se pokusili objasnit v rozhovoru s Ing. Gabrielem Borosem ze společnosti Rheinzink, spoluautorem řešení pláště střechy.

Vila patří do prostředí na kopci. Kopce, netradiční projekt a zvláštní požadavky na sklon střechy. Zde je celá škála sklonů a průniků. Jak to může fungovat?

Dá se přizpůsobovat prostředí i návrhu. Svět i střecha se skládají z maličkostí. Jedno s druhým souvisí. To, co je nakresleno jako celek, nemusí fungovat v detailech…

V našich končinách postavit zajímavý dům je hezký záměr. Neutíkají před krkolomnými střechami dodavatelé?
Já to vidím naopak. Spíše je těžké přesvědčit investora o nezbytnosti spolupracovat s dodavatelem krytin při vzniku realizačních projektů.

Co nového přináší vaše spolupráce na projektu? Proč by měl subdodavatel střešní krytiny ovlivňovat technické řešení již na začátku?

Pokud s námi investor, architekt a dodavatelé vstoupí do vztahů v přípravné fázi, pomůže to všem. Poradenství během realizace patří k dobrým způsobům slušného dodavatele. Nejprve je nutné si říci, že kromě estetického aspektu je volba střechy především o detailech. Čím složitější konstrukce střechy, čím více změn ve sklonu a čím více průniků hmoty střechy nebo jiných konstrukcí jejím pláštěm, tím více rostou nároky na řemeslnou zručnost a profesionalitu realizační firmy.

Sem s detaily! Pro ně už zaplakalo mnoho staveb… i v případě kovových střešních krytin.
Vila Vítr dostala do vínku kovovou střešní krytinu spojovanou dobře známou dvojitou stojatou drážkou. V projektové dokumentaci jsme předem stanovili počet a druh všech detailů různých rozměrů na rozličné střešní sklony. Vymýšlet všechno na stavbě by neznamenalo jen ztrátu času, ale i riziko, že budou použita nevhodná náhradní řešení. Platí tu staré známé: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti…

Cvičištěm je tedy kvalitní příprava projektu, který se zabývá i maličkostmi?
O poruchách střech se hovoří stále. Na vině obvykle není materiál střešní krytiny. Chyby mohou být důsledkem nekvalifikované práce zhotovitele, nevhodného výběru materiálu nebo špatného technického řešení v konkrétních podmínkách stavby. Architektonický návrh takovéto vily sám o sobě předpokládá odbornou zdatnost realizačních firem i samotných řemeslníků. Počátky poruch však mohou sahat až do projektové přípravy.

Kdy může udělat chybu investor?
Chybou je, když investor nemá zájem zaplatit realizační projekt. Neřešení konkrétních detailů a jednotlivých konstrukcí, které v hlavní míře rozhodují o spolehlivosti samotných střech, odepíše stavbu hned na začátku. Například průrazy elektroinstalací přes parozábranu nebo dodatečná montáž televizní antény mohou způsobit další problémy. Poruchy střechy se později přenesou i na navazující konstrukce. Je třeba dodržet dva základní principy kovové střešní krytiny: zabezpečit dilataci krytinových pásů a souvisejících klempířských kovových konstrukcí a zároveň se postarat o provětrávání střešního pláště. Úžlabí střechy zmiňované vily se neřešilo cestou dvojité ležaté drážky, jak se často stává, ale zde je jednoznačně vytvořená možnost dilatace nezávislým napojením pásů plechu na úžlabí. Jak plechové pásy, tak i samo úžlabí mohou díky rozdílnému směru uložení nezávisle vyrovnávat tepelnou roztažnost: žijí svým vlastním životem. Od začátku se myslelo na všechny nástrahy.

To znamená, že v průběhu stavby nezasáhly střešní konstrukci žádné změny?
Něco jsme samozřejmě změnili , ale tvar střechy tak, jak ho navrhl architekt a odsouhlasil investor, zůstal zachovaný. Spíše jsme hledali možnosti, jak věc dotáhnout v detailech…

Do jaké míry jste měli možnost ovlivnit technické řešení detailů?

Nakonec do značné. Všem bylo jasné, že architektura takovéhoto objektu si žádá své. Zajímavostí byl záměr pana architekta Kelbela zvýraznit povrch střechy siločarami. Směr ukládání plechů podél křídel střechy si vyžádal vzájemnou konzultaci a speciální spoje. Někdy je funkčnost v rozporu s architektonickým návrhem. Řešení se ale našlo. Na vile Vítr orientace drážek není ve směru toku vody, ale je kolmo na něj. Spoj dvojité stojaté drážky s vloženým těsnicím proužkem jsme řešili po spádu a voda přes spoje jakoby přeskakuje.

Byl ještě někdo mezi architektem a vámi, než jste se pustili do řešení detailů?
Od architekta jsem dostal výchozí půdorysy a řezy. Z nich jsem si tvořil detaily; tehdy ještě kreslené volnou rukou. Zpočátku jsme neměli být dodavatelem střešní krytiny právě my. Měl to být titanzinek jiné značky. Avšak servis, který dokážeme zabezpečit – zapracování detailů do projektu architekta, dozor na stavbě a výběr realizační firmy s certifikátem na práce s titanzinkem – nakonec přesvědčily.

Když spolupráce frčí, tak…
… na požádání poskytneme technické podklady a odborné publikace, školíme klempíře, děláme dozor na stavbě. Investor by si měl hned na začátku zvážit, zda je pro něj výhodnější svěřit práce firmě, která prošla odbornou přípravou, nebo se spolehnout na dodavatele bez ověřených referencí. Není tomu tak dávno, kdy jsme řešili případ poškozeného odvodnění – chyběli sněhové zábrany, na nichž chtěl investor ušetřit. Na zatečený podhled exteriéru u přesahu střechy přes obvodovou stěnu nepotřebujete detektiva. Nejčastěji je na vině ukončení paropropustné fólie bez okapového plechu.

Je rukopis titanzinkového plechu něčím charakteristický v porovnání s jinou kovovou krytinou?
Architekt předem věděl, že chce neutrální šedou barvu: ušlechtilý materiál příjemný na pohled, s porovnatelnou životností jako vila Vítr. U takovéhoto střešního sklonu předpokládáme, že vydrží 80 až 100 let. Důležité je i porovnání tepelné roztažnosti rozličných kovových krytin. Titanzinek je na tom lépe než hliník a trochu hůře než měď. Pokud chce s naším materiálem pracovat řemeslník, musí mít jasno i v takové otázce, jakou je rozdíl mezi pevnými a posuvnými příponkami. Zidealizovaný návrh architekta v rukou neznalého řemeslníka je časovanou bombou. Dobrá zpráva – klempířství si v současnosti zvyšuje kredit. Bez znalosti věci to už nejde.

Co je obsahem technické zprávy a jaké údaje nakoupí klient od vás?

Tloušťky materiálů, vzdálenosti, po jakých se má dodržovat dilatace, jak dlouhé kusy se mohou použít, při jakém sklonu je třeba zavést těsnění, plán ukládání, umístění úžlabí, dělení krytinových pásů, rozmístění pevných a posuvných příponek, kam je třeba umístit zachycovače sněhu. Vila Vítr nemá podokapový systém, který by mohl sníh strhnout – teoreticky by zachycovače nemusela mít, avšak zde odlehčují uzlové místo propojení úžlabí s krytinovými pásy. Ochrana je zabezpečena i vložením odporových drátů do úžlabí. Střecha je kuriózní – má dva spády. Jeden jedním směrem, druhý v jiném sklonu. Větrání je vyřešeno podle pravidla, že přívod vzduchu má být v nejnižším místě střechy a odvětrání v jejím nejvyšším bodě – tam jsou i hřebeny.

Kdo byl na začátku rozhodnutí, že se bude spolupracovat právě s vámi?

Nositelem myšlenky použití materiálu střešní krytiny je architekt. Méně často se stane, že nás investor odchytí na výstavě a dovede architekta ke spolupráci s námi. Upozorníme na místa, kde může dojít ke konfrontaci architektury s funkčností, nabídneme alternativní řešení, kde se držíme idey architekta, ale umíme zachovat bezpečnost i pro uživatele. Pokud se nedodrží zásady a návod na použití krytiny, střecha se bude muset po několika letech shodit. Dodržení technologického předpisu, to je i příjemné alibi pro řemeslníka. Souvislosti do nejmenších podrobností zapracované do výkresů nabídneme investorovi a ten osloví svého architekta s návrhem, že má záruku dořešení detailů přímo od dodavatele krytiny.

Čím zaujala vila Vítr vás osobně?
Mysteriózní projekt architekta Kelbela vznikl v rámci ateliérových prací na fakultě. Investora, který chtěl něco bláznivějšího, oslovila právě takováto vize. Výjimečností kromě samotné střechy je i konzola vystupující z terénu až do vzdálenosti 15 m od paty základu. U rodinného domu je to výjimka. Stavební dozor to opravdu neměl na stavbě jednoduché. Vila Vítr je výjimečný projekt, který se objeví jednou za deset let. Bez souhry řemesel by průniky přes zasklené plochy nebo kamennou stěnu neměly šance. Líbí se mi ta neočekávaná samozřejmost, s jakou běží vedle sebe kamenná stěna a plechová střecha…

Název stavby: Vila Vítr
Investor: soukromá osoba
Autor: Jozef Kelbel
Stavební dozor: Miroslav Vido
Projekt: Jozef Kelbel
Spolupráce:Marián Hanzalík
Stavební řešení: Milan Naď
Statika: Peter Gavala, Marek Kalina, Miroslav Letovanec, Ján Čieško
Dodavatel stavby: Pavel Ondriš – Victoria
Návrh interiéru: Jozef Kelbel
Začátek realizace: 2000
Konec realizace: 2002

Subdodavatelé
Zdivo: zateplené železobetonové stěny, interiérové dělicí příčky Porotherm
Titanzinková střešní krytina:Rheinzink
Projekt detailů střechy: Gabriel Boros, Rheinzink
Exteriérový pískovec: Ivan Černer
Interiérové omítky: Baumit
Okna, dveře, dřevěné podlahy: Hoblina
Terazzo:Terazzo
Vzduchotechnika:Trade service
Vytápění: ESM – YZAMER
Elektroinstalace slaboproudu:Ketos
Tepelné izolace: Styrcon, Ravago
Hydroizolace: Schomburg

TEXT: Marína Ungerová
FOTO: Rheinzink

Kategorie: Návštěvy domů Rekonstrukce domu
Tagy: kalina rodinny dum střecha
Sdílejte článek

Diskuze