Je-li spodní stavba nízkoenergetického či pasivního domu rozšířena o suterén, pravidlo řešení tepelného mostu u paty zdiva zůstává nezměněné. Stejně tak je nutné vybudovat tepelněizolační vrstvu zdicího materiálu a dostatečnou vrstvu podlahového polystyrenu.

Jak správně založit stavbu

14. 04. 2015
Diskuze (0)
Sdílet

O tom, že základem dobře vybudovaného domu a komfortního života v něm jsou dobré základy, není pochyb. I zakládání nízkoenergetických, respektive pasivních domů má svá specifika, která rozhodně není dobré podcenit.

Co byste měli vědět o založení domu

1 Co ovlivňuje výběr základů

Vhodnost způsobu založení vychází z množství aspektů – sklonu pozemku, jeho geologických podmínek, přítomnosti spodní vody, typu pozemku (například zaplavované území), typu konstrukce domu (lehká, těžká), způsobu stavby domu (svépomocně nebo dodavatelem) a v neposlední řadě finančních možností investora.

2 Zakládání dřevostaveb

Domy s lehkou konstrukcí, tedy dřevostavby, se zpravidla zakládají na základových pasech nad terénem. Základová konstrukce se skládá z betonového zakládacího pasu, na který se naskládají bednicí prvky, které jsou přearmovány a přelity betonem. Vnitřní část mezi pasy tvoří zhutněné štěrkové lůžko a následně vyhotovená podkladová železobetonová deska. Dalším rozšířeným způsobem založení dřevostavby je založení na železobetonových patkách. Podlaha se v tomto případě řeší podlahovými nosníky, které jsou bodově podepřené základovými patkami. Při tomto způsobu zakládání odpadají rozsáhlé zemní práce, díky čemuž klesá cena. Je však nezbytné vhodným způsobem vyřešit skladbu podlahové vrstvy tak, aby byl zajištěn maximální součinitel prostupu tepla konstrukcí, a přitom skladbu navrhnout tak, aby v konstrukci nedocházelo ke vzniku rosného bodu. Jelikož je objekt založen nad terénem, je nutné řešit boční zakrytí prostoru tak, aby se zamezilo přístupu hlodavců, a současně izolovat přípojky vody a kanalizace. Následně přichází na řadu otázka přístupu do objektu (vchodové dveře, vstup na terasu), schody, případně terénní práce.

3 Zakládání zděných domů

Takzvané těžké, tedy zděné konstrukce se zpravidla zakládají na základových pasech. Při tomto způsobu zakládání je nezbytné založit první zakládací řadu (šár) zdicího materiálu tak, aby se eliminoval tepelný most u paty zdiva. Potom následuje nezbytná izolace podlahy podlahovým polystyrenem s minimální tloušťkou 250 mm. Z vnější strany jsou základové pasy zatepleny extrudovaným polystyrenem. Pokud se rozhodnete zděný objekt založit na železobetonové desce se štěrkovou drtí, je stejně nezbytné eliminovat tepelný most u paty zdiva a aplikovat podlahový polystyren silný minimálně 250 mm.

4 Zakládání na pěnovém skle

Zakládání na pěnovém skle představuje moderní metodu zakládání, kde se eliminuje tepelný most u paty základů. Stejně jako při zakládaní na štěrkové drti, štěrkový polštář půdorysně přesahuje přes obrys desky, díky čemuž vzniká ideální napojení vodorovné i svislé tepelné izolace. V porovnání s tradičními způsoby zakládání se cena u tohoto typu zvyšuje jen o cenu pěnového skla.

5 Zakládání ve svahu

Založení nízkoenergetického nebo pasivního domu ve svahu je podobné jako zakládání nad terénem, jde tedy o schéma základových pasů s armovanou deskou. Nutné je však i armování stěn, které se následně zasypou zeminou, například monolitické stěny, armované bednicí prvky. Ty musí být staticky navrženy tak, aby byly schopny unést tlak zeminy.

6 Hydroizolace

U každého typu založení je nezbytné klást důraz na důkladné vyhotovení hydroizolační vrstvy, ať už z modifikovaných asfaltových pasů, nebo PVC systému. Hydroizolace slouží nejen jako ochrana před vodou, ale zároveň i jako ochrana proti radonu. Mimořádně důležité je především vytvoření zpětného spoje z vnější strany obvodového zdiva a utěsnění spojů přípojek a rozvodů. Důležité je správné drenážování kolem objektu.

Systémy zakládání

• založení na železobetonové desce nad štěrkovou drtí
• založení na železobetonové desce nad extrudovaným polystyrenem
• založení na železobetonové desce nad pěnovým sklem
• založení na železobetonových patkách
• založení na pilotech
• založení na základových pasech nad terénem
• založení na základových pasech v terénu

Ekologické pěnové sklo wikimedia.org

Ekologické pěnové sklo wikimedia.org

Ekologické pěnové sklo

Pěnové sklo je tepelněizolační materiál ze stoprocentně recyklovaného skla. Výroba pěnového skla spočívá ve zpracování odpadových střepů z obalového skla, mezistupněm výroby je skleněná moučka. Při jeho výrobě se používají taková chemická činidla, která nepředstavují žádnou ekologickou zátěž pro životní prostředí, takže výroba pěnového skla jako celku se považuje za ekologickou.

TEXT LUBOMIR KORČÁK, WWW.PROJEKTYDOMU.CZ
FOTO WWW.PROJEKTYDOMU.CZ, WIKIMEDIA.ORG
ZDROJ JAK UŠETŘIT A POSTAVIT NÍZKOENERGETICKÝ DŮM, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: drevostavby hydroizolace stavba zakladani
Sdílejte článek

Diskuze