Jak na to: Keramický montovaný strop

05. 07. 2020
Diskuze (0)
Sdílet

Tyto stropy se montují z předem vyrobených prefabrikovaných prvků a jiných materiálů (beton, výztuž) přímo na stavbě. Jsou určeny zejména pro stropy s malým a středním rozpětím, a proto vhodné k použití především u rodinných domů.

Keramický montovaný strop vizualizace

Vizualizace detailu: Mgr.art. Ján Malík

 1. Keramický předpjatý stropní nosník
 2. Keramická stropní vložka
 3. Kari síť
 4. Asfaltový hydroizolační pás
 5. Keramická věncová cihla
 6. Zdicí malta
 7. Ocelová výztuž žebírková
 8. Distanční podložka
 9. Beton, minimální třída C 20/25
 10. Montážní podpěry
 11. Zakládací malta
 12. Keramická broušená cihla + Tenkovrstvá malta nebo Zdicí pěna

Mezi předem vyrobené prvky patří zejména keramické nosníky, které tvoří nosnou část stropu. Dále jsou to výplňové prvky různého druhu, nejčastěji stropní vložky. Přímo na stavbě se do střešní konstrukce vkládá např. doplňková výztuž, ale hlavně se přidá beton požadované třídy, který spojí stropní konstrukci do celku s potřebnou nosností. Stropní nosníky mají jen nepatrnou nosnost, proto je důležité je během montáže podepírat, a to ještě před ukládáním stropních vložek. K výhodám montovaných stropů patří zejména rychlá a jednoduchá instalace, kratší doba výstavby a díky materiálu i dobré tepelněizolační vlastnosti.

Naopak nevýhodami jsou vysoká hmotnost jednotlivých dílů a nižší zvukověizolační schopnost. Pokud všechna pro a proti zvážíte a rozhodnete se nakonec pro montované keramické stropy, důsledně dodržujte návod na montáž konkrétního stropu, abyste se vyhnuli chybám, které vám později můžou způsobit potíže. Nejčastějšími chybami jsou nedodržení minimální délky uložení nosníků, čímž může dojít k nadměrnému zatížení a porušení zdiva v místě uložení nosníků, a nedostatečné podepření stropu v případě, že se použijí prvky podepření s malou nosností nebo malý počet podepření. Důležitou podmínkou bezchybného stropu s dostatečnou nosností je taktéž použití betonu předepsané třídy.

Pracovní postup

Keramický montovaný strop

Příprava podkladu. Stropní nosníky se ukládají přímo na poslední řadu cihel, která proto musí být dokonale rovná. Ujistěte se, že v řadě nejsou větší výškové rozdíly. Pokud to tak je, je nutné je vyrovnat vrstvou betonu. FOTO WIENERBEGER

Keramický montovaný strop

Asfaltový pás. V místě uložení nosníků se na poslední řadu cihel obvodové zdi položí asfaltový pás. Šířka pásů na obvodových stěnách má být stejná s tloušťkou věnce, na vnitřních nosných stěnách má být na celou šířku. FOTO WIENERBEGER

Keramický montovaný strop

Uložení nosníků. Nosníky se ukládají na asfaltové pásy podle plánu kladení. Min. délka uložení je 125 mm. Poloha nosníků se vymezuje vložením stropních vložek na obou jejich koncích. FOTO WIENERBEGER

Keramický montovaný strop

Podepření nosníků. Nosníky s délkou do 4 m je třeba podepřít ihned po jejich uložení. Delší než 4 m se podpírají už při ukládání. Krajní podpěry se umísťují 1,75 m od nosné stěny, podpěry mají mezi sebou max. 1,75 m. FOTO WIENERBEGER

Keramický montovaný strop

Převýšení nosníků. Pomocí podepření se vytvoří ve středu rozpětí každého pole stropu převýšení s velikostí 1/300 rozpětí, přičemž prohnutí nosníku musí být plynulé. Stojany podpěr musí být opřené o podklad. FOTO WIENERBEGER

Keramický montovaný strop

Ukládání stropních vložek. Stropní vložky se ukládají nasucho mezi dva nosníky, kolmo na jejich podélnou osu. Dutiny v koncových stropních vložkách je potřeba před betonáží ucpat nebo zakrýt. FOTO WIENERBEGER

Keramický montovaný strop

Zdění věncových cihel. Před vyztužením stropu a věnců se po obvodu stropu vyzdí jedna řada věncových cihel. Příslušné výšky horního okraje věncových cihel se dosáhne vrstvou maltového lože v potřebné tloušťce. FOTO WIENERBEGER

Keramický montovaný strop

Vyztužení věnce. Nad obvodovými a vnitřními nosnými stěnami se zhotoví výztuž věnce. Třmeny, které se nacházejí na koncích a uprostřed nosníků, se nadzvednou pod úhlem 45° směrem k nosné stěně. FOTO WIENERBEGER

Keramický montovaný strop

Spojovací výztuž. Do třmenů na koncích nosníků se vloží spojovací výztuž ve tvaru L, která se sváže s výztuží věnce.Ta musí zasahovat z věnce nad nosníky na vzdálenost 1/6 rozpětí, min. však 0,8 m od vnitřního líce nosné stěny. FOTO WIENERBEGER

Keramický montovaný strop

Vyztužení a betonáž. Betonová deska se vyztužuje svařovanými kari sítěmi. Před betonáží se celý strop důkladně poleje vodou. Tloušťka betonové desky v místě max. převýšení má být 40 až 70 cm. FOTO WIENERBEGER

POZOR!

Plán kladení

Na správnou realizaci montovaného stropu je potřebný plán kladení nosníků zhotovený na základě statického návrhu stropu. Tento plán by měl kromě statických požadavků na únosnost stropu zohledňovat i řešení detailů, jako jsou komínová výměna, kotvení schodišťového ramene apod. Kromě rozkreslení prefabrikovaných prvků by měl obsahovat i výkresy výztuže monolitických částí stropu.

Podklad pod stojky

Stojky podpěr musí být opřené o pevný podklad, aby po zatížení čerstvým betonem nedošlo k nežádoucímu průhybu stropu. V případě, že pod stropem je nezpevněný terén, je třeba pod stojkami vytvořit pevný podklad, např. z betonových desek, hrubších dřevěných hranolů apod.

Přečtěte si také:
Jak na to: Založení na základových pásech
Přečtěte si také:
Jak na to: Zdění broušených cihel
Přečtěte si také:
Jak na to: Obvodové zdivo z pórobetonu

Text a foto: Wienerberger
Redakčně upravila: Lucia Blažiová Vizualizace detailu: Mgr.art. Ján Malík
Zdroj: časopis HOME

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: keramický strop montovaný strop
Sdílejte článek

Diskuze