Šikmé střechy s nízkým sklonem

Šikmé střechy s nízkým sklonem

08. 10. 2010
Diskuze (0)
Sdílet

Šikmé střechy snízkým sklonem dnes patří mezi oblíbený architektonický prvek rodinných domů především včeských nížinách. Jsou to střechy, které mají sklon menší než 15°, většinou inspirované Středomořím, avšak vnašich klimatických podmínkách se unich musejí splnit specifické požadavky na vybrané materiály, skladbu adůslednou realizaci hlavně detailů. Na to se často zapomíná apotom následuje nekonečný boj sprotékající střechou.

Na několik závažných chyb při realizaci střechy sbetonovou střešní krytinou, jichž se realizační firmy často dopouštějí, upozorňují odborníci zfirmy KM Beta.

  1. Výběr správného typu hydroizolační fólie podle druhu střešního pláště. Utříplášťové střechy se používá nekontaktní fólie, umístěná mezi tepelnou izolaci akrytinu – vtomto případě je třeba dodržet větranou mezeru nad ipod ní. Mezera mezi fólií atepelnou izolací se vytváří vydrátováním mezi krokvemi, zde potom vzniká častý problém vdůsledku buď nedostatečného, nebo absentujícího vydrátování. Tepelná izolace se tak může dostat do kontaktu sfólií, což způsobuje její navlhnutí aztrátu funkčnosti. Stejný problém ztráty funkčnosti tepelné izolace vzniká ipři nedostatečném přívodu aodvodu vzduchu ve větrací mezeře mezi fólií aizolací. Udvouplášťové střechy se kontaktní hydroizolační fólie dotýká tepelné izolace avytváří se jen větraná mezera mezi fólií akrytinou. Kromě častého zaměňování kontaktní anekontaktní fólie se tu opakují chyby podobné jako utříplášťové střechy.
  2. Pravidla správného laťování. Uněkterých neprofesionálních firem se můžeme setkat spodceněním přesného rozměření střechy aurčení vzdálenosti mezi latěmi vsouladu spokyny výrobce krytiny. Výsledkem je různá vzdálenost mezi latěmi po délce krokve, což je nejvíc vidět na okrajových prvcích. Vhorším případě se nedodrží maximální vzdálenost poslední latě od hřebene krovu, takže je nedostatečně překrytá poslední řada tašek pod hřebenáči adochází kzatékání.
  3. Dodržení zásad realizace hřebene střechy. Hřebenáče se doporučuje klást tak, aby otevřená spára byla po směru převládajících větrů. Správným řešením při realizaci hřebene je vpřípadě dvouplášťové střechy dotažení tepelné izolace včetně fólie až do vrcholu krovu. Tento detail se však často řeší tak, že je tepelná izolace ukončená vprostoru kleštin aprostor pod hřebenem zůstává volný, nezaizolovaný. Jen pojistná fólie bývá dotažená až ke hřebeni. Vtomto případě je však nevyhnutelné vzniklý prostor řešit jako tříplášťovou střechu se všemi pravidly včetně přístupu vzduchu nad tepelnou izolací aodvodu přes hřeben. Není-li zajištěno dostatečné větrání, dochází ke kondenzaci na spodní straně fólie astékání vody do tepelné izolace ado konstrukce střechy.
  4. Dodržení zásad kotvení základních tašek adoplňků. Ujakéhokoliv sklonu střechy je nezbytné kotvit všechny tašky na okrajích střechy auprostupů. To se týká všech okrajových tašek na štítových hranách arovněž pultových tašek. Pultová taška se používá upultových střech kukončení horní hrany aobsahuje na straně závěsu betonový krycí lem. Kotvit se musí základní tašky podél okapové hrany, hřebene, úžlabí anároží, kolem střešních oken akomínů, tedy tam, kde by se mohly uvolnit působením větru.
Vkaždém případě se musí použít paropropustná střešní fólie adokončení uokapu je nutné řešit okapovým plechem. Je dobré, využijí-li se isystémové doplňky – například proti ptákům či hřebenové vložky. (foto: Villa Testa) Nekvalitní napojení hydroizolační fólie na komín. Pokud by se dostala voda pod střešní krytinu například vdůsledku hnaného deště, jejímu průniku by takto řešená fólie, která je ovšem právě ktomu určená, nezabránila. (foto:Villa Testa)
Bezpečný sklon střechy je nejmenší hranice sklonu střechy, která se vpraxi považuje za bezpečnou zhlediska pronikání stékající srážkové vody krytinou. (foto: KM Beta) Unižších sklonů, než udává výrobce krytiny, avsouladu svýpočty je vhodné dát pod kontralatě těsnicí pás, aby se zabránilo vniknutí vody na místech přichycení fólie skontralatí. (foto:VillaTesta)

Unižšího sklonu, než je dáno ukrytiny, je třeba řešit vodotěsné podstřeší splným bedněním aspeciální fólií ktomu určenou. Vkaždém případě je podstatnější udržet sklon střechy. (foto:Villa Testa) Střešní okna mají svou hranici sklonu, pod níž se nesmějí instalovat. Ustřech svelmi nízkým sklonem existují řešení jako zvýšená vrchní obruba, kdy se dosáhne požadovaného sklonu střešního okna. (zdroj: Fakro)
Detaily osazení střešního okna podle typu obruby azpůsobu jejího zateplení (zdroj: Fakro) Aplikace hydroizolační fólie vdetailech obruby. Důslednost vnapojování apřesném provedení je více než důležitá. (zdroj: Fakro)

TEXT: Kamila Ďuríková
FOTO: archiv firem

Kategorie: Rekonstrukce střechy Stavební materiály
Tagy: rodinne domy sikma strecha strecha zateplení komínu
Sdílejte článek

Diskuze