Jak snížit spotřebu energie?

14. 11. 2011
Diskuze (0)
Sdílet

Náklady na bydlení rok od roku rostou. Stím úzce souvisejí istoupající ceny energií. Jednou zmožností, jak zmírnit tento fakt, je využívat energii vnašich domácnostech racionálně. Jak tedy ušetřit, apřitom chránit životní prostředí ivlastní peněženku?

V průměrné domácnosti se na spotřebě energie podílí 60 až 80 procenty vytápění, respektive dodávka tepla, přibližně 30 procenty příprava nebo dodávka teplé vody apouhými 10 procenty elektrospotřebiče splynovými spotřebiči. Tyto hodnoty se mohou samozřejmě vjednotlivých domácnostech lišit, pořadí však bývá stejné. Na základě toho je jasné, kde hledat těžiště úsporných opatření. Základním předpokladem cílevědomého šetření je měření spotřeby ajejí průběžné sledování pomocí měřicích zařízení.

Se záclonami nebo bez?
Vnašich klimatických podmínkách je třeba topit šest až sedm měsíců vroce (vhorských oblastech často až osm či devět měsíců). Samozřejmě nejúčinnější je řešit problém „z gruntu“ apořádně: zateplit všechny obvodové konstrukce avyměnit okna. Toto řešení je však náročné na čas iinvestice. Voblasti výroby aspotřeby tepla se však dají dosáhnout značné úspory ivelmi jednoduchými alevnými opatřeními. Například taková záclona – pokud zakrývá nevelmi estetický radiátor, vypadá sice pěkně, ale brání šíření tepla (stejně nepříznivé účinky má imaskování radiátoru různými kusy nábytku). Vporovnání soknem bez záclony je spotřeba energie až o40 procent vyšší. Nejvhodnější je záclona sahající po parapetní desku, která usměrňuje proudění tepla do místnosti – ušetříte až 25 procent. Totéž platí iozávěsech – nejlepší je, když jsou ukončeny na úrovni okenního parapetu, respektive přibližně 5 cm nad radiátorem.

Radiátory bývají často umístěny ve výklencích, okteré je tloušťka obvodové stěny menší. Ty patří též mezi významné polykače tepla – vhodným řešením, jak zamezit nechtěným ztrátám, je použít na izolaci hliníkovou fólii, která odráží teplo zpět do místnosti.

Mezi další požírače energie patří inedostatečně utěsněné spáry na oknech. Ty dokážou zvýšit vytápěcí náklady o6 až 10 procent. Nejjednodušším řešením, jak utěsnit spáry, je těsnicí páska (nevýhodou je, že se musí často měnit). Především vpanelových domech je netěsná spára okolo rámu okna častým jevem – osvědčeným řešením je vyplnění všech dutin polyuretanovou pěnou.

Tepelné ztráty, které mají na svědomí okna, snížíte itak jednoduchým úkonem, jakým je zatažení závěsů po setmění. Nechat zatažené závěsy se doporučuje ipři delší nepřítomnosti vbytě. Noční ztráty tepla vzimním období mohou výrazně snížit na noc spuštěné žaluzie nebo zavřené okenice. Mezi nimi aoknem se vytvoří vzduchový polštář, který poslouží jako účinná tepelná izolace.

Velikost tepelných ztrát okny ovlivňuje ijejich orientace – tepelné ztráty přes okno orientované na sever jsou asi pětkrát větší než ustejného okna orientovaného na jih. Dalšími faktory ovlivňujícími velikost ztrát jsou kromě okenních spár icelková plocha okna, kvalita rámů askel.

Teplo atepleji
Jestli odjíždíte vzimě na dovolenou, stačí udržovat vbytě či domě teplotu 15 až 16°C. Topení úplně nevypínejte – je totiž dražší vytopit studenou avlhkou místnost, než udržovat minimální teplotu vní. Smoderními regulačními systémy, které lze programovat, se dá ušetřit iomezením teploty vdobě, kdy doma pravidelně nikdo není – členové domácnosti jsou například vpráci či ve škole. Při vlhkosti vzduchu 30 procent je třeba na vytvoření příjemné tepelné pohody teplotu 23 °C. Stejné tepelné pohody dosáhnete ipři 21 °C a60procentní vlhkosti vzduchu – spotřeba energie je asi o12 procent nižší. Vytápějte podle účelu místnosti apotřeby. Samozřejmě nižší teplota stačí vložnici (kolem 18 °C) aje izdravější, vobývacím pokoji či pracovně, kde se většinou sedí, je potřebná nejvyšší teplota amístnosti, kde je pohyb intenzivnější (například vkuchyni), není třeba příliš přetápět. Aněkdy se stačí lépe obléci.

Důležitá je tepelná izolace asprávné větrání
Častým způsobem větrání je pootevřené okno. Především vchladných měsících to není správné – vpodstatě jde ovyhazování peněz ven oknem. Jak tedy větrat? Krátce adůkladně. Energeticky úsporné je nárazové větrání – vzimě se doporučuje vypnout topení advakrát denně vyvětrat místnost tak, že asi na pět minut otevřete okna dokořán. Čím je venku chladněji, tím kratší by měla být doba větrání, protože výměna vzduchu proběhne rychleji.

Množství tepla potřebného na vytopení budovy souvisí stím, kolik tepla unikne jejím pláštěm, čili zdmi, okny, střechou asklepem. Proto platí: nejprve tepelná izolace, potom stanovení spotřeby tepla ana základě toho dimenzování vytápěcího systému. Vbytových aspolečenských budovách je únik tepla rozdělen přibližně takto: asi 40 % uniká okny, 35 % nesprávně izolovanými obvodovými stěnami, 20 % střechou a5 % stropem suterénu. Vrodinných domech jsou trochu rozdílné poměry: 25 až 35 % uniká okny, stejné procento obvodovými stěnami, 30 % střechou a10 až 15 % stropem suterénu. Uvedená čísla jsou samozřejmě orientační, vkonkrétním případě lze úniky tepla velmi dobře anázorně zjistit pomocí termovizních snímků. Účinnost jednotlivých opatření tepelné ochrany stavebního objektu (utěsnění oken, tepelná izolace obvodových stěn atd.) je optimální tehdy, když tato opatření na sebe navazují avzájemně se doplňují, čímž vytvoří správnou tepelnou ochranu. To platí nejen pro zateplování existujících staveb, ale ipro novostavby.

Záleží na účinnosti
Starší budovy jsou většinou vytápěné ústředním topením skotlem na tuhá paliva nebo plyn. Tato zařízení patří do generace požíračů energie. Vsoučasnosti se už nedají energeticky úsporně provozovat, ikdyž po technické stránce fungují bez problémů. Stupeň využití energie je vnich přibližně 40 až 50 procent, přičemž současná technika – moderní kotle, umožňují využít energii zpaliva na 90 procent avíce. Zabudováním menšího kotle svyšším stupněm využití energetického zdroje tedy můžete dosáhnout až 50procentní úsporu nákladů na vytápění (při současném zlepšení tepelné ochrany domu může být úspora samozřejmě ještě vyšší).

Optimální fungování aenergetickou úspornost ústředního topení ovlivňují:

 1. potřeba vytápěcího výkonu asprávná velikost vytápěcího zařízení,
 2. vhodná forma vytápěcího tepla – potřebné teplo se může šířit do obytných prostorů radiátory, podlahou či stěnami; důležité přitom je, aby podíl vyzařovaného tepla byl co nejvyšší (sálavé teplo je zdravější ihospodárnější),
 3. odpovídající regulace – ani nejlepší topení bez ní nebude fungovat správně, jejími nejdůležitějšími součástmi jsou:
 • ovládání venkovními snímači, které zohledňuje změny počasí,
 • termostaty vytápěcích těles, která řídí teplotu vjednotlivých prostorech,
 • programovatelné ovládání spotřeby (snočním snížením teplot).


Moderní metody regulování

Často se zapomíná na skutečnost, že největších úspor energie lze dosáhnout používáním moderních metod regulování aprvků regulační techniky. Vtéto oblasti jsou bohužel zatím největší rezervy.

Například termostatické ventily namontované na radiátorech jsou jednoduchou možností, jak ušetřit 10 až 15 procent energie. Umožňují automatickou regulaci teploty vmístnosti, přičemž zohledňují ijiné zdroje tepla – například sluneční záření, osvětlení, sporák či lidské teplo. Životnost těchto ventilů dosahuje průměrně až 20 let, přitom návratnost při současných cenách energie jsou 2roky. Velmi účinný je termostat sčasovým spínačem, který dokáže zvýšit úspory energie poměrně významně – umožňuje automatickou regulaci změn teploty vpožadovaném časovém období, například na noc nebo během nepřítomnosti vbytě.

Voda je stále vzácnější
Na přípravu teplé vody na koupání, sprchování či mytí rukou vběžné domácnosti připadá 30 procent zcelkové spotřeby energie. To je dost velký podíl na to, abyste začali hledat úsporné řešení. Jedním ztakových řešení je například sprchovat se – je to totiž levnější než se koupat. Úsporné sprchovací hlavice ušetří až 30 procent teplé vody. Máte-li doma kapající kohoutek, měli byste vědět, že deset kapek teplé vody za minutu znamená asi 170l teplé vody za měsíc, což je více než 2000l za rok. Utěsnit kohoutek nebo používat pákové baterie je určitě levnější. Taktéž při čištění zubů, holení adelším mytí rukou nemusí téct voda nepřetržitě. Úsporným azároveň příjemným opatřením může být imyčka nádobí – spotřebujete sní několikanásobně méně vody ienergie než při běžném ručním mytí.

Tiché elektrospotřebiče
Televize, videorekordér, fax, záznamník, počítač či tiskárna – tyto spotřebiče mají sice velmi nízké elektrické příkony, ale jejich neefektivním používáním se zbytečně zvyšuje spotřeba energie. Mnozí uživatelé se nesprávně domnívají, že když je elektrospotřebič vpohotovostní poloze stand-by, je vypnutý, atak ho vlastně používají 24 hodin denně. Aspotřeba – ikdyž nepatrná – se potichu zvyšuje. Když spočítáte spotřebu stand-by všech tichých elektrospotřebičů, je to přibližně 300 až 600 kWh za rok. Celkem slušné číslo.

Domácí pomocníci
Po topení apřípravě teplé vody jsou na třetím místě ve spotřebě energie vdomácnosti elektřinou poháněné kuchyňské přístroje aosvětlení. Jejich podíl na celkové spotřebě domácnosti se pohybuje kolem 10 %. Vzávislosti na vybavení domácnosti je průměrná spotřeba rozdělena asi takto:

 • chladnička amrazák 26 %,
 • mytí nádobí ateplá voda 19 %,
 • vaření 11 %,
 • praní asušení 9 %,
 • osvětlení 9 %,
 • rádio atelevize 9 %,
 • žehlička, robot, mixér, počítač apodobně 17 %.

Samozřejmě že spotřeba závisí ina kvalitě jednotlivých výrobků. Proto už při jejich nákupu neposuzujte jen cenu avýkon, ale ispotřebu energie. Výrobci kuchyňských přístrojů pochopili nevyhnutelnost, jakou je zefektivnění hospodaření energií, atak mají špičkové výrobky podstatně nižší spotřebu – například chladničky amrazáky až o45 % menší než před několika lety.

Pár podstatných drobností

 • Umístění některých spotřebičů je také důležité. Pro chladničku amrazák platí – co nejdále od sporáku nebo jiného tepelného zdroje (například od radiátoru). Ani přímé slunce není vhodné. Ideální je suché achladné místo.
 • Nastavit chladničku na velmi nízkou teplotu je zbytečné adrahé. Pro normální provoz postačuje teplota +5°C. Dveře chladničky otevírejte na co nejkratší dobu. Dochladničkydávejte jen vychlazenépotraviny vuzavřených nádobách. Anezapomínejte chladničku odmrazovat (pokud to neudělá za vás). Vrstva námrazy zvyšuje spotřebuenergie vskutku dramaticky.
 • Na vaření vhrnci bez pokličky spotřebujete o150 až 300 % více energie, než když je poklička na hrnci.
 • Vodu nejúsporněji ohřejete spirálou nebo vkávovaru. Nejvhodnější je rychlovarná konvice se zlatou nebo seskrytou spirálou, uníž odpadá problém susazováním vodního kamene.
 • Moderní elektrické sporáky se sklokeramickými varnými plochami mají na rozdíl od klasických setrvačných materiálů elektrických odporových plotýnek prakticky nulovou tepelnou setrvačnost, atedy asi o20 % nižší ztráty. Energeticky nejúspornější jsou indukční varné desky.
 • Velmi výhodné jsou mikrovlnné trouby, které umožní ušetřit až 50 % elektřiny.
 • Můžeme zmínit ještě další energeticky úsporné spotřebiče, jako například topinkovače, teplovzdušné stolové univerzální trouby, tyčové mixéry, vařiče vajíček apodobně.
 • Na vaření používejte jen tolik vody, kolik opravdu potřebujete. Elektrický vařič zapínejte, až když je hrnec na plotýnce avypínejte ho několik minut před skončením vaření – po vypnutí je velektrické desce ještě naakumulované teplo, které by jinak bez užitku uniklo do prostoru.
 • Nejdůležitější zásadou při praní je využívat kapacitu pračky naplno apoužívat energeticky úsporné prací programy.
 • Osvětlení – jeho podíl na spotřebě energie vdomácnosti je relativně nízký, ne však zanedbatelný. Nová generace úsporných svítidel (zářivek) má životnost až 15000 hodin, což je až patnáctinásobek životnosti obyčejné žárovky. Jejich spotřeba je podstatně nižší, proto se jejich vysoká cena se rychle vrátí. Běžné žárovky už navíc končí vprodeji, přeorientovat se na jiné zdroje je nutnost.

TEXT: Vladimír Durdovanský
FOTO: Dano Veselský, IKEA

Kategorie: Vytápění
Tagy: Elektrospotřebiče energie vetrani vytapeni
Sdílejte článek

Diskuze