Možnosti dotačního programu Zelená úsporám

17. 07. 2011
Diskuze (0)
Sdílet

Spuštěním dotačního programu Zelená úsporám se začal nevídaný ruch nejenom ve stavebnictví, ale také v médiích. Společnosti dodávající stavební materiály a výrobky nastartovaly ohledně získání dotací svoje kampaně a informační linky. Problém je, že lidé nevědí, co vše […]

Spuštěním dotačního programu Zelená úsporám se začal nevídaný ruch nejenom ve stavebnictví, ale také v médiích. Společnosti dodávající stavební materiály a výrobky nastartovaly ohledně získání dotací svoje kampaně a informační linky. Problém je, že lidé nevědí, co vše je čeká předtím, než se k příspěvkům na zateplení dostanou, a jaké jsou možnosti tohoto programu.

Tento dotační program se týká všech nemovitostí postavených v nepanelové technologii. Pro panelové domy je možnost získat dotace pouze na instalaci solárně-termických kolektorů a výměnu zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu (pro zateplení panelových domů je primárně určen program Panel).

Na dotaci má nárok každá osoba (fyzické i právnické osoby, podnikatelé, města a obce), která vlastní nemovitost k trvalému bydlení na území České republiky při splnění dalších podmínek. Výška dotace je pro nepodnikatele maximálně 50 % z ceny nákladů, pro podnikatele 40, 30 nebo 20 % z ceny nákladů. Dotaci získáte až po realizaci zateplení.

Základní oblasti podpory jsou:

A.    Úspora energie na vytápění

  • A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
  • A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů

B.    Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
C.    Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

  • C.1 Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
  • C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
  • C.3 Instalace solárně-termických kolektorů

D.    Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

Zateplení stropu pod půdou Tepelná izolace v hřebeni šikmé střechy

Před samotnou žádostí o dotaci je vhodné navštívit odborníka na úspory energie nebo poradenskou společnost. Jedinou návštěvou můžete ušetřit až statisíce na pořizovacích nákladech a následných úsporách. Nezávislý odborník vám poradí jednotlivá opatření ke snížení potřeby tepla na vytápění pro váš konkrétní dům. Zároveň vám může navrhnout vhodný druh zateplení, případně kotel nebo typ tepelného čerpadla. Je nutné si uvědomit, že dům je soubor mnoha prvků, které ovlivňují jeho celkovou spotřebu, a proto není vždy jednoduché navrhnout správné a funkční řešení.

Komplexní zateplení obálky

Nejvíce dotované a finančně nejnáročnější je komplexní zateplení obálky budovy (A.1). Pro tuto oblast podpory musí být snížena výpočtová hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci komplexního zateplení minimálně o 40 % oproti stavu před jeho realizací. Zároveň jsou stanoveny maximální hodnoty pro roční potřebu tepla na vytápění pro rodinné domy, a to ve dvou úrovních – 70 a 40 kWh/m2 za rok. Pro bytové domy jsou maximální hodnoty 55 a 30 kWh/m2 potřeby tepla na vytápění na bytovou jednotku za rok. Po dosažení nižší hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění bude dotace vyšší.

Za komplexní zateplení obálky budovy se považuje zateplení střechy, fasády, podlahy, oken a dveří. U podsklepených domů se může podlaha zateplit izolací od sklepa přímo na strop. V případě, že nemáte sklep, musíte stávající podlahu rozebrat, zateplit a znova položit. Ve většině případů se musí použít nová nášlapná vrstva podlahy, nemluvě o zvýšení podlahy a následných úpravách – musí se zvednout nebo uřezat dveře, upravit schody a podobně.

Pro získání dotace je dále potřebný výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění před a po realizaci zateplení. Tento výpočet vám může zajistit autorizovaný inženýr, architekt nebo energetický auditor. Výpočet lze vyhotovit na základě projektové dokumentace. V případě, že váš dům projektovou dokumentaci nemá, je nutné ji vypracovat. Bez projektové dokumentace nelze o dotaci žádat. Cena za výpočet stávajícího stavu a nového stavu (tedy před zateplením a po zateplení) měrné roční potřeby tepla na vytápění se může pro jednoduché rodinné domy pohybovat kolem 10 tisíc až 20 tisíc korun. Záleží na tom, jestli již máte projektovou dokumentaci vypracovanou a v jakém je stavu vůči skutečnosti, jestli se dá použít jako podklad pro výpočet. K samotnému výpočtu je nutno doložit technickou zprávu, detaily a jiné dokumenty vycházející z požadavků na projektovou dokumentaci v závislosti na stavebním řízení. Než si necháte vypracovat projektovou dokumentaci, měli byste proto navštívit místní stavební úřad a zjistit, zda budete potřebovat ohlášení stavby nebo stavební povolení. Jiné dokumenty jsou požadovány pro ohlášení stavby a jiné pro stavební povolení. Je dobré si to zjistit předem, aby se vám nestalo, že po zaplacení 20 tisíc korun za projekt po vás bude projektant požadovat další peníze. To se může stát, když si objednáte projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby a na stavebním úřadě vám sdělí, že ve vašem případě je nutné stavební povolení. Dále si zvažte, budete-li chtít také položkový rozpočet, za který si budete muset také připlatit. To může být jediný dokument, podle kterého se budou dát porovnat cenové nabídky od různých dodavatelů stavebních prací.

Ještě jste ani nezačali a už musíte zaplatit přibližně 20 tisíc korun. Je to hodně a zároveň málo. Když si zvážíte roční úsporu nákladů na vytápění po realizaci zateplení, tak je to vlastně rozdíl nákladů mezi původním stavem a stavem po zateplení. Podle evropských předpisů je životnost vnějšího kontaktního zateplovacího systému 25 let. Jednoduchým výpočtem dojdete k závěru, že to co dáte za projekt, se vám vrátí v úsporách už za rok. Pokud vezmeme v úvahu celkové náklady na komplexní zateplení obálky budovy, můžeme uvažovat o částce přibližně 600 tisíc až 800 tisíc korun, kde výška dotace může být 300 tisíc až 400 tisíc korun – tedy polovina. Při každoročním nárůstu cen energií za vytápění zateplením ušetříme. Málokdo si uvědomuje šetření energií v čase, většina lidí vidí jenom počáteční vstupní náklady. Ty jsou sice vysoké, ale po přepočítání zjistíme, že časem na tom můžeme jenom vydělat. Dnes představuje zateplování domů nebo bytů výhodnou investici.

Zelený lék pro všechny?
Program Zelená úsporám bývá často označován jako administrativně náročný, zmatený, chaotický a nepřipravený. Opak je pravdou, ještě nikdy nebyly dotace na zateplení tak přístupné, čitelné a dosažitelné. Jediným návodem pro reálné získání dotací je dokonalá příprava projektu a všech souvisejících dokumentů, jako jsou různé výpisy, čestná prohlášení a žádosti. Někteří projektanti nebo realizační společnosti nabízejí tzv. full service. Znamená to, že za vás zařídí dotaci a vy jim jenom doplatíte zbývající část peněz. Totéž nabízejí také banky, které stanovily svoje produkty na profinancování celé realizace zateplení, kde vy zaplatíte jenom zbývající část peněz a dotaci si banky rovnou odepíšou. Zde je na místě porada s právníkem, odborníkem na stavební právo, protože na trhu není společnost, která by podepsala pro sebe nevýhodnou smlouvu. Samozřejmě právníka musíte zaplatit, ale vždy se vyplatí předcházet případným problémům, kdy zaplatíte celou realizaci zateplení a kvůli chybě firmy nedostanete dotaci. 

Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů
Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (A.2) je další možnost, jak na dotace dosáhnout. Jedná se o dílčí zateplení obálky budovy, kde je nutné provést zateplení minimálně dvou opatření z nabídnutého výběru spolu s výměnou zdroje sloužícího k vytápění dané budovy, nebo je nutné provést zateplení minimálně třech dílčích opatření.

Pro tuto oblast podpory je základním požadavkem dosažení doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla u všech vybraných opatřeních a výpočtová hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění musí být snížena po realizaci komplexního zateplení minimálně o 20 % oproti stavu před jeho realizací.

Nově je zaveden v této oblasti podpory stav, do kterého si můžete započítat jedno opatření z minulosti, v případě, že jste již například zateplili fasádu nebo vyměnili okna. K tomu vám stačí zrealizovat už jenom jedno nebo dvě další opatření s výměnou zdroje sloužícího k vytápění dané budovy. Započítat lze pouze jedno opatření realizované před 1. 4. 2009. Podmínkou je, aby zrealizované opatření splnilo doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro danou konstrukci – a to je obrovský problém. Když se podíváte do tabulky, kde jsou uvedena jednotlivá opatření s doporučenými hodnotami součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce, zjistíte, že vaše zrealizované opatření z minulosti na danou hodnotu nedosáhne. Samotné vyřízení dotace je stejné jako u komplexního zateplení. Jsou potřebné výpočty měrné roční potřeby tepla na vytápění před a po realizaci zateplení, projektová dokumentace, výpisy, žádosti a další potřebné dokumenty.

Nabídka dílčích opatření pro oblast podpory A.2:
A.2.1 Zateplení vnějších stěn s UN ≤ 0,25
A.2.2 Zateplení střechy nebo nejvyššího stropu s UN ≤ 0,16.
A.2.3 Zateplení podlahy nad zeminou s UN ≤ 0,30, stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad nevytápěným prostorem nebo stěn mezi vytápěným a nevytápěným prostorem s UN ≤ 0,40.
A.2.4 Výměna oken s dosažením UW ≤ 1,2 a zároveň vnějších dveří (z vytápěného nebo částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí s dosažením UN ≤ 1,2 nebo z vytápěného do částečně vytápěného prostoru s dosažením UN ≤ 2,3).
A.2.5 Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s účinností alespoň 75 % při dodržení podmínky, že v objektu jsou instalována těsná okna s celoobvodovým kováním a těsné vnější dveře (spárová průvzdušnost okenních a dveřních spár bude nejvýše iLV = 0,1 . 10-4 m3. s-1 . Pa-0,67).

Konstrukce obvodové stěny s tepelnou izolací Izolace v kontaktním zateplovacím systému obvodové stěny

Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu (B)
Poskytovaná dotace v této oblasti podpory se na rozdíl od zateplení nevztahuje na podlahovou plochu objektu, ale poskytuje se jako fixní částka pro rodinný dům nebo bytovou jednotku.
Základní podmínkou pro dosažení na dotaci je splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění: pro rodinné domy musí být menší než 20 kWh/m2 za rok s dotací ve výši 220 tisíc korun a pro bytové domy menší než 15 kWh/m2 za rok s dotací ve výši 140 tisíc korun na byt. Zároveň musí být splněna neprůvzdušnost obálky budovy: n50 musí být menší nebo se rovnat 0,6 h-1 a průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy musí být menší nebo se rovnat 0,22 W/(m2 . K) pro rodinné domy a 0,30 W/(m2 . K) pro bytové domy. U novostavby v pasivním standardu je nutné provést tzv. Blower door test, kterým se ověří skutečná neprůvzdušnost obálky budovy. V případě, že reálný test nedosáhne požadovaných výsledků, je nutné novostavbu upravit, aby bylo dosaženo požadované neprůvzdušnosti. Test se opakuje a opět závisí na smlouvě o dílo, kdo je zodpovědný za nesprávné provedení stavby a kdo úpravy a nový test zaplatí. Samozřejmě chyba může nastat i vadou projektu, proto při výběru projektanta i realizační firmy požadujte reference a jděte se na ně podívat. Projektová dokumentace novostavby bývá obvykle rozsáhlá a finančně náročná, novinkou od 1. 1. 2009 je nutnost udělení průkazu energetické náročnosti budov, který mohou zpracovat jenom energetičtí auditoři prozkoušení Ministerstvem průmyslu a obchodu. V celé České republice je jich zhruba 500.

Výměnu zdrojů vytápění za ekologické (C.1)
Získání dotace na výměnu zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla (C.1) je poněkud jednodušší než zateplení, protože se to zpravidla netýká celého objemu budovy. Základní podmínkou pro tuto oblast podpory je výběr podporovaného výrobku s požadovanou účinností. Dále je nutné doložit výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění, čestné prohlášení o likvidaci původního zdroje, používaní nového zdroje na 15 let a čestné prohlášení o používání paliv, kde je zaručená účinnost zdroje a stanovené množství emisí. Tady je dobré si uvědomit, že je lepší investovat do kvalitnějšího zdroje s možností použití více druhů paliv, než si obstarat levnější zdroj s možným využitím pouze jednoho druhu paliva. Při jednom druhu paliva jsme vázáni jenom na jednoho dodavatele na dobu 15 let.

Podobná pravidla platí také pro oblast podpory C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb, kde se nedokládá likvidace původního zdroje. Novostavba nesmí překročit 50 kWh/m2 měrné potřeby tepla na vytápění za rok. Obdobná situace je také pro Instalaci solárně-termických kolektorů (C.3), kde je podmínkou pro získání dotace dosažení minimálního ročního předpokládaného zisku energie ze slunce. U solárních kolektorů může výpočet zpracovat také dodavatelská firma. Dotace se vztahují pouze na solárně-termické kolektory pro přípravu teplé vody nebo pro kombinaci přípravy teplé vody a přitápění. Fotovoltaické systémy na výrobu elektrické energie nejsou podporovány.
Závěrečnou doplňkovou částí programu je Dotační bonus za vybrané kombinace opatření (D), kde jsou uvedeny jednotlivé zvýhodněné kombinace. Například komplexním zateplením spolu s instalací solárně-termických kolektorů dostanete dalších 20 tisíc korun pro rodinný dům. Podmínkou je současné podání žádostí jednotlivých kombinací opatření.

Nenechte se odradit negativními řečmi o administrativní náročnosti programu Zelená úsporám. Nikdo vám dnes nedá nic zadarmo a bez kontroly. V celém procesu získání dotace jsou za jednotlivými částmi zodpovědné osoby, počínaje projektantem a konče realizační firmou. Poraďte se vždy raději s odborníky, kteří již mají reference a zkušenosti, a nenechte nic náhodě. Polovinu nákladů na zateplení domu nenajdete nikde jen tak ležet na chodníku a za tu trochu námahy to stojí. Jen si představte, kolik času a nervů stojí vybavení stavebního povolení pro novostavbu. Teď můžete dostat část svých peněz zpět a zároveň si zkrášlit a zútulnit váš domov. Program Zelená úsporám by měl trvat do roku 2012, takže máte spoustu času si vše dobře promyslet.

TEXT: Milan Pokrivčák
FOTO: archív autora

Kategorie: Novinky
Tagy: bydleni dotace zelena usporam
Sdílejte článek

Diskuze