Stavíme z moderních cihel: Jak se zdí s broušenou cihlou

21. 02. 2017
Diskuze (0)
Sdílet

Stavba není levná záležitost. Většina z nás si staví dům jen jednou za život a ještě k tomu za půjčené peníze, což by mělo být dobrým důvodem k tomu, abychom k práci přistupovali nanejvýš zodpovědně a se stavebními materiály pracovali jako precizní odborníci. Podívejte se, jak se zdí s broušenou cihlou.

NÁROČNOST: +++
LIDÉ: 2
OBDOBÍ: jaro, léto, podzim

KONTROLNÍ SEZNAM

MATERIÁL
• zakládací malta
• tepelněizolační malta
se zvýšenou pevností
• zdicí malta
malta ke zdění na tenkou spáru,
resp. malta ke zdění na celoplošnou tenkou spáru
• zdicí pěna
• cihly
• drcený polystyren
vhodný na vsypání do cihel přímo na stavbě

NÁŘADÍ A POMŮCKY
• elektrická zásuvka 230 V
• vodovod
potřebujeme ho i při zdění na pěnu
• stahovací lať
2,5 m, hliníková
• klasické zednické nářadí
hlavně lopata, zednická lžíce, zednická šňůra, hladítko, gumové kladívko, vodováha, koště, konev s růžicí na kropení maltového lůžka
• míchačka, stavební vozík – kolečko
• válce na nanášení malty
• nivelační souprava

Přečtěte si také:
Už víte, z čeho budete stavět dům?

POSTUP

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

1. PODKLAD
Pod budoucím zdivem položeným na základové desce musí být zhotovena hydroizolace. Materiál a části stavby nesmí být namrzlé, mastné, zaprášené nebo jinak znečištěné.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

2. ZAKLÁDÁME DO ROVINY
Zvláštní důraz při zakládání stavby klademe na to, aby bylo vše v rovině. Roviny dosáhneme pomocí speciální vyrovnávací soupravy. Na zdění použijeme cihly bez prachu a nečistot.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

3. ZAKLÁDACÍ MALTA
Tloušťka vyrovnávacího maltového lože ze zakládací malty je nejméně 10 mm. Pokud je tlustší než 40 mm, je třeba podklad vyrovnat ve dvou pracovních záběrech.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

4. ZAKLÁDÁNÍ PRVNÍ ŘADY
Založíme ji do čerstvého, mírně ztvrdlého a vyrovnaného maltového lože (v dostatečně vlhkém stavu). První den však vyzdíme nejvíce tři řady cihel.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

5. VYZRÁNÍ MALTY
Druhý den či později můžeme zakládat na ztvrdlé zakládací maltě s čerstvou vrstvou tenkovrstvé malty nanesené zubovým hladítkem s výškou zubu 6 mm.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

6. ZALOŽENÍ ROHU STAVBY
Nejdříve založíme rohy stavby a napneme zednickou šňůru z vnější strany cihel. Dále založíme cihly při dveřních ostěních.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

7. UKLÁDÁNÍ – ODŘEZKY
Cihly ukládáme do maltového lože od krajů do středu stěny podél napnuté šňůry. V místě, kde nelze uložit celou cihlu, si celou cihlu zřežeme.

Přečtěte si také:
Co na střechu? Výběr krytiny nepodceňujme!
FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

8. VYROVNÁNÍ CIHEL
Případné dorovnání cihel provádíme pomocí gumového kladívka. Posouvání cihel po maltovém lůžku je zakázáno!

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

9. IZOLACE POLYSTYRENEM
Na eliminaci možných tepelných ztrát v místě spojení zdiva a betonového základu můžeme do cihel vsypat drcený polystyren.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

10. IZOLACE CIHLAMI
Jinou možností na snížení tepelných ztrát je použít například cihly Family 2in1 naplněné polystyrenem přímo z výroby.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

11. MEZERA
Vznikne-li při vyzdění menší mezera mezi cihlami, je třeba ji vyplnit maltou nebo odřezky cihly, které zpevníme maltou, případně speciální polyuretanovou (PUR) pěnou.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

12. HOTOVÁ PRVNÍ ŘADA
Cihly ukládáme těsně k sobě na sraz, potom spáru zaplníme maltou. Svislou spáru typu pero – drážka nemaltujeme.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

13. NA CELOPLOŠNOU SPÁRU I
Maltu můžeme nanášet na celou horní plochu cihly v tloušťce 3 mm pomocí nanášecího válce. Otvory v cihle se tím uzavřou. Do 5 minut od nanesení musíme položit cihly.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

14. NA CELOPLOŠNOU SPÁRU II
Na cihly Family 2in1 lze použít celoplošné nanášení i pomocí zubového hladítka s výškou zubu 6 mm (spotřeba malty stoupne zhruba o 10 %).

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

15. NA TENKOU SPÁRU I
Nanášení malty na tenkou spáru pokrývá pouze jednotlivá žebra cihel. Takto ji můžeme nanášet pomocí válce nebo i namáčením cihel.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

16. NA TENKOU SPÁRU II
Nanášení malty rovnoměrným namáčením cihel – výška ponoření nemá přesáhnout 5 mm. Následně ihned uložíme namočenou cihlu na své místo.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

17. NA PUR PĚNU
Speciální PUR pěnu na zdění z broušených cihel nanášíme pomocí aplikační pistole asi 5 cm od lícové strany cihel v „housenkách“ o průměru 3 cm.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

18. DVĚ ČI JEDNA?
Na zdivo hrubé 175 mm a více se nanášejí dvě „housenky“, na užší zdivo jedna „housenka“ PUR pěny. Cihly ukládáme těsně k sobě na doraz.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

19. BEZ PERODRÁŽKY
Ploché styčné spoje spojujeme maltou, jen výjimečně je vyplníme PUR pěnou. Cihly osadíme do tří minut po nanesení pěny. Maximální šířka spáry je 5 mm.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

20. PROVÁZÁNÍ
Vzájemné přesazení cihel je optimální provádět o půl délky bloku, nejméně však o 9,5 cm při nebroušených a 10 cm při broušených cihel.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

21. OD ROHŮ
Po vyzdění rohů postupujeme od krajů do středu, kde může vzniknout mezera. V takovém případě se použije odřezek cihly s maltou.

Přečtěte si také:
Vyberte si zateplovací systém
FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

22. ULOŽENÍ CIHEL
Šířka styčné spáry má být nejvýše 5 mm. Řezanou stranu cihly nikdy neosazuje řezem na líc zdi (ne vždy můžeme využít doplňkových cihel K a K-1/2).

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

23. KOTVENÍ PŘÍČEK
Vnitřní nosné i nenosné stěny kotvíme plochými nerezovými kotvami zabudovanými v každé druhé ložné spáře obvodového zdiva.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

24. OBEZDĚNÍ OKNA
Okenní a dveřní otvory vyzdíme pomocí krajových cihel (K-1/2) a tepelněizolační malty.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

25. BEZ TEPELNÝCH MOSTŮ
Do vzniklých drážek v okenních otvorech vložíme lamely z extrudovaného polystyrenu, který navazuje na tepelnou izolaci překladu.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

26. ZEDNICKÁ HYDROIZOLACE
K ochraně cihel před vodou doporučujeme zhotovit hydroizolační pás, který se přitaví na první řadu cihel a na vodorovný hydroizolační pás.

FOTO HELUZ

FOTO HELUZ

27. ZAKRYTÍ FÓLIÍ
Zhotovené zdivo chráníme před povětrnostními vlivy. Zdicí prvky nesmí být před dalším zděním namrzlé, mastné, zaprášené nebo jinak znečištěné.

PŘED ZDĚNÍM

HYDROIZOLAČNÍ PÁSY
Je nutné prověřit, či se na připravovaný podklad ke zdění požaduje vodorovná izolace proti vlhkosti. Jestli se aplikují pásy izolace, měly by být položeny pod budoucí stěnu v šířce o 150 mm větší, než je šířka stěny (při obvodovém zdivu) tak, aby se mohly bez problémů napojit.

VYČKEJTE NA DOBRÉ POČASÍ
Zdít by se mělo při teplotě +5 až +30 °C. Při teplotách nižších než –5 °C je zdění zakázané (při použití speciální PUR pěny je hraniční teplota –10 °C). Zdicí prvky nesmí být namrzlé anebo mokré, zaprášené či mastné. Při teplotách nad +10 °C se doporučuje cihly před nanášením malty navlhčit vodou (molitanovým válečkem nebo rozprašovačem). Při zdění při očekávaných teplotách okolo 0 °C doporučujeme používat zimní variantu pojiv.

OCHRANA HOTOVÉ ZDI
Hotové či částečně vytvořené dílo chráníme před povětrnostními vlivy, hlavně před intenzivním deštěm, před nadměrným zvlhnutím nebo rychlým vysycháním. Zdivo po skončení práce přikryjeme např. fóliemi.

KONTROLA ROVINY
Zvláštní důraz se klade na založení v rovině, a to ve všech směrech. Při zdění stále kontrolujeme správnou polohu a napnutí zednické šňůry. Svislost zdiva kontrolujeme průběžně pomocí vodováhy či olovnice. Poloha cihel ve zdivu se upravuje gumovým kladívkem.

NEZDĚTE CELOU VÝŠKU NAJEDNOU
Naplánujte si, kolik dní budete potřebovat na zdění stěn. Výška zděných stěn zhotovených během jednoho pracovního dne má být omezena tak, aby neztratila svoji stabilitu a aby čerstvá malta neztratila pevnost. Při určování mezní výšky pracovního záběru se má brát v úvahu tloušťka stěny, druh malty, hmotnost cihel a intenzita zatížení větrem. Z praxe je známé, že při bezvětří lze vybudovat stěnu o tloušťce 0,5 m a výšce 2,5 m za dva dni.

dobré RADY

ZAČÁTEK
Na začátku uložíme cihlové bloky do rohů stavby a spojíme je z vnější strany zdiva napnutou zednickou šňůrou. Potom uložíme cihlové bloky u dveřních ostění. Maltová lůžka nanášíme ve stejné šířce jako je tloušťka příští stěny a bez přerušení (cihlové bloky nikdy nezdíme na obvodové pruhy malty, na tzv. přerušované maltové lůžko).

DALŠÍ ŘADY CIHEL
Zdíme na sraz tak, aby vazba svislých styčných spár byla minimálně 95 mm při výšce tvarovek 238 mm (nebroušené cihly) a 100 mm při výšce 249 mm (broušené cihly).

PROVÁZÁNÍ CIHEL
Při používání doplňkových cihel vychází optimální vazba na 1/2 cihly. Na „vazbu“ zdiva z cihlových bloků HELUZ v šikmých rozích nebo v případech, kdy délkový modul zdiva nevychází v násobcích 250 mm, musíme cihlové bloky řezat. Řezat můžeme na stolových okružních pilách nebo ručními elektrickými pilami. Cihly můžeme řezat také speciální ruční pilou na cihly.

VYPLNĚNÍ MEZER
Mezery se šířkou 5 až 15 mm mezi odřezkem a cihlou vyplníme přednostně tepelněizolační zdicí maltou, výjimečně PUR pěnou, kterou před omítáním z každé strany lícového zdiva odstraníme do hloubky asi 3 cm a zatřeme omítkou, případně maltou. Širší spáry vyplníme vždy tepelněizolační maltou nebo odřezkem cihly. Není-li ve styčné spáře mezi dvěma cihlovými bloky spoj typu pero – drážka, je nutné svislou styčnou spáru zamaltovat. Když není výška zdiva vázaná ve výškovém modulu 250 mm, je možné použít nízké doplňkové cihly nebo běžné cihly upravit na požadovanou výšku řezem.

TEXT: STANISLAV BOTUR PODLE PODKLADŮ HELUZ
FOTO: HELUZ
ZDROJ: Stavba a rekonstrukce rodinného domu

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: cihla kotvení příček pracovni postup stavba stavebni materialy
Sdílejte článek

Diskuze