Zateplení rodinných domů

17. 08. 2016
Diskuze (0)
Sdílet

Zateplení v zimě brání úniku nákladného tepla, v létě přehřátí obvodových zdí a interiéru. Tím se šetří náklady na energii pro vytápění i na klimatizaci.

Po celý rok je tím nejpřirozenějším způsobem zajištěno příjemné vnitřní klima, zásadně sníženo riziko výskytu plísní a obvodové stěny jsou chráněny před nadměrnými tepelnědilatačními pohyby i povětrnostními vlivy. Díky nižší tloušťce obvodové konstrukce pak lze při stejném obrysu získat větší užitnou plochu (například až 4 m2 při cca 200 m2 zastavěné plochy). O snižování emisí CO2 ani nemluvě.

ETICS jako systém

U určité části veřejnosti se občas vyskytne představa, že fasádní „zateplovací systém“, správněji „kontaktní zateplovací systém“, ale úplně nejsprávněji „vnější tepelněizolační kompozitní systém“, je možné při troše odborných znalostí libovolně poskládat, asi jako tomu bývá v případě kombinace konkrétního zdiva, vápenocementové omítky a pastovité probarvené omítky či fasádního nátěru, o čemž všem si autonomně rozhoduje stavebník, projektant anebo zhotovitel.

U ETICS však tato technická svoboda není, protože na rozdíl od běžné minerální fasády představuje mnohem variabilnější a složitější sestavu různorodých materiálů, která závažným způsobem ovlivňuje nejen funkčnost, ale například i požární bezpečnost celé stavby. V příslušných zákonných předpisech a technických normách je proto vyžadováno, aby u ETICS byla vyzkoušena a certifikována každá konkrétní sestava. Jednotlivé součásti ETICS musejí být totiž vzájemně sladěny, musejí se doplňovat a musí být známo jejich předpokládané chování v krizových situacích.

U kontaktních zateplovacích systémů proto nezávislé zkušebny ještě před uvedením na trh ověřují nejen vlastnosti každé jednotlivé vrstvy (například přídržnost, nasákavost, paropropustnost či tepelnou vodivost), ale i vzájemnou snášenlivost a souhru všech komponentů, jakož i všechny důležité vlastnosti systému jako celku (například odolnost proti střídání mrazu a horka, deště a slunce, tuhost, průtažnost, množství a velikost trhlinek, spolupůsobení konkrétních hmoždinek s izolantem či chování v případě požáru). Za všechny tyto vlastnosti zodpovídá hlavně držitel certifikátu (přesněji řečeno výrobce ETICS, který pro každou konkrétní sestavu musí mít buďto české stavební technické osvědčení, nebo evropské technické posouzení ETA a další navazující dokumenty), který nejenže musí mít od nezávislé zkušebny periodicky kontrolovanou svou vlastní výrobu, související vnitrofiremní procesy a výsledné technické parametry, ale musí mít i možnosti příznivě ovlivňovat všechny navazující činnosti – od plánování přes dopravu a skladování až po zručnost prováděcích firem. V této zodpovědnosti je podporován i platnou evropskou legislativou: v případě ETICS v ní totiž není dovoleno žádné libovolné kombinování různých komponentů a je vyžadováno, aby řádně certifikovaný systém mohl jeho zhotovitel anebo budoucí uživatel získat jednoznačně definovanou a dohledatelnou logistickou a účetní cestou, o níž držitel certifikátu (výrobce ETICS) předem ví a jejíž kvalitu může ovlivňovat.

Fasádní desky Baumit Resolution v sobě spojují vlastnosti modifikované fenolické pěny (tepelněizolační výkon) a šedého fasádního polystyrenu (zpracovatelnost). Vykazují až o 40 % vyšší izolační schopnost než izolace z běžného polystyrenu nebo minerální vlny. Díky tomu bývá dostačující tloušťka zateplovacího systému pouhých 6 cm. Oboustranné kašírování tenkou vrstvičkou šedého polystyrenu zvyšuje odolnost proti agresivnímu alkalickému prostředí (například výluhům z nevyzrálého a vlhkého betonu) a umožňuje přesně vyrovnat povrch desek jednoduchým zbroušením.

Fasádní desky Baumit Resolution v sobě spojují vlastnosti modifikované fenolické pěny (tepelněizolační výkon) a šedého fasádního polystyrenu (zpracovatelnost). Vykazují až o 40 % vyšší izolační schopnost než izolace z běžného polystyrenu nebo minerální vlny. Díky tomu bývá dostačující tloušťka zateplovacího systému pouhých 6 cm. Oboustranné kašírování tenkou vrstvičkou šedého polystyrenu zvyšuje odolnost proti agresivnímu alkalickému prostředí (například výluhům z nevyzrálého a vlhkého betonu) a umožňuje přesně vyrovnat povrch desek jednoduchým zbroušením.

Doporučení

Nedodržení certifikovaných systémových skladeb, ale například i výrobcem předepsaných a předpokládaných způsobů pořízení a dodávky jednotlivých komponentů ETICS může mít za následek nejen ztrátu funkčnosti i trvanlivosti systému a zánik veškerých záruk od výrobce, ale v krajním případě může být posuzováno i jako podvod ve smyslu § 209 trestního zákoníku.

Fasádní desky TWINNER v sobě jednoduchým způsobem kombinují snadnou zpracovatelnost, tepelněizolační vlastnosti šedého polystyrenu a požární bezpečnost minerální vaty. Fasádu tak lze realizovat bez požárních pásů podle ČSN 73 0810.

Fasádní desky TWINNER v sobě jednoduchým způsobem kombinují snadnou zpracovatelnost, tepelněizolační vlastnosti šedého polystyrenu a požární bezpečnost minerální vaty. Fasádu tak lze realizovat bez požárních pásů podle ČSN 73 0810. zdroJ: Baumit

Co je to vlastně zateplovací systém (ETICS)?

Podle normy ČSN 732901 Provádění vnějších tepelně izolačních systémů (ETICS) je to přímo na stavbě uplatňovaná sestava průmyslově zhotovených výrobků obsahující části vybrané a určené výrobcem systému. Jednotlivé součásti musejí být vzájemně sladěny, testovány a musejí se doplňovat. Nejedná se tedy o kombinaci libovolně zvolených komponentů, a už vůbec ne o výrobky od různých výrobců.

Zkratka ETICS vychází z anglického označení External Thermal Insulation Composite System, tedy vnější tepelněizolační kompozitní systém.
External – obvodová stěna domu je opatřena tepelněizolační vrstvou v konstrukčně bezpečné a finančně výhodné poloze zvnějšku. Nejedná se tedy o zateplení zevnitř.
Thermal – tyto systémy mají především bránit únikům tepla z interiéru.
Insulation – tepelněizolační vrstva chrání proti chladu i proti teplu – v zimě hřeje, v létě naopak příjemně chladí.
Composite – jedná se o kombinaci vzájemně sladěných komponentů, z nichž každý zastává nějakou konkrétní speciální funkci (přidržuje na vnější stěně, hřeje, brání proti odtržení silným větrem, chrání proti proražení, odolává povětrnostním
vlivům).
System – v žádném případě se nejedná o kombinaci libovolně či náhodně zvolených komponentů, ale o týmovou hru výše uvedených specialistů, kteří sice musejí být specialisty, ale současně se musejí vzájemně doplňovat a umět se spolu domluvit podobně jako fotbalový tým. Pro úspěch zateplovacího systému jsou stejně jako při utkání rozhodující ani ne tak osobní rekordy jednotlivých hráčů, jako spíše jejich kolektivní souhra ve všech fázích zápasu. Fasáda je totiž oproti jiným částem stavby vystavena mnohem déle a nesrovnatelně mnohem více spoustě různých nahodilých a kritických situací.

Společnost Baumit inovovala tradiční fasádní polystyrenové desky a zlepšila jejich paropropustnost až na hodnotu µ ≤ 10 díky pravidelnému rastru otvorů prostupujících skrz desku. Otvory jsou navrženy tak, aby zajišťovaly masivní odvod vodních par z konstrukce, nesnižovaly tepelněizolační vlastnosti a neumožňovaly proudění vzduchu. Nesou označení Baumit open.

Společnost Baumit inovovala tradiční fasádní polystyrenové desky a zlepšila jejich paropropustnost až na hodnotu µ ≤ 10 díky pravidelnému rastru otvorů prostupujících skrz desku. Otvory jsou navrženy tak, aby zajišťovaly masivní odvod vodních par z konstrukce, nesnižovaly tepelněizolační vlastnosti a neumožňovaly proudění vzduchu. Nesou označení Baumit open. zdroJ: Baumit

Typická skladba zateplovacího systému

1. Lepicí hmoty
Slouží k připevnění izolantu k podkladu a především mají zabránit jeho svislým pohybům. Nejrozšířenější a nejspolehlivější lepidla pro ETICS jsou na cementové či disperzní bázi. Některá z nich mohou současně posloužit i jako stěrkové hmoty.

2. Fasádní tepelněizolační desky
Podle hlavního materiálu se tyto desky rozlišují na polystyrenové (EPS-F), čedičové (MW), sendvičové (Twinner) a fenolické (Resolution).

3. Hmoždinky
Slouží pro ukotvení izolantu do podkladu, a hlavně mají zabránit vodorovným pohybům vlivem sání větru. Standardní hmoždinky procházejí skrz izolant. Ovšem unikátní lepicí kotvy Baumit StarTrack jsou schovány pod tepelným izolantem, a proto netvoří žádné tepelné mosty.

4. Stěrkové hmoty
Spolu se sklotextilní síťovinou tvoří výztužnou vrstvu zateplovacího systému a zajišťují jeho vnější tuhost.

5. Základní nátěry
Sjednocují nasákavost stěrkové vrstvy a zvyšují přídržnost konečných povrchových úprav (omítek).

6. Fasádní omítky
Nejčastější povrchová úprava zateplovacích systémů s různými strukturami (zrnitá neboli škrábaná, rýhovaná, hladká) a tloušťkami. Pro dlouhodobou životnost a funkčnost je nutné používat systémové příslušenství.

Fasáda bez trhlin. Významnou součást certifikovaných zateplovacích systémů tvoří sklotextilní síťoviny. Na jejich správném použití a zabudování výrazně závisí životnost fasády jako celku. Přířezy sklotextilních síťovin se používají i jako diagonální výztuže rohů oken a dveří, jemnější síťoviny se uplatní při stěrkování fasádních profilů.

Fasáda bez trhlin. Významnou součást certifikovaných zateplovacích systémů tvoří sklotextilní síťoviny. Na jejich správném použití a zabudování výrazně závisí životnost fasády jako celku. Přířezy sklotextilních síťovin se používají i jako diagonální výztuže rohů oken a dveří, jemnější síťoviny se uplatní při stěrkování fasádních profilů. zdroJ: Baumit

Základní vlastnosti izolantů

Fasádní izolační desky a jejich tloušťka určují účinnost zateplovacího systému. Schopnost izolovat je dána součinitelem tepelné vodivosti μ. Čím nižší je hodnota součinitele tepelné vodivosti určitého materiálu, tím méně vede teplo, a tudíž lépe izoluje. Prodyšnost jednotlivých materiálů popisuje tzv. faktor difuzního odporu μ. Opět zde platí, že čím nižší hodnoty výrobek dosahuje, tím lépe propouští vodní páru.

Extrudovaný polystyren (XPS) lze bezpečně použít v oblastech se zvýšenou vlhkostí a s odstřikující vodou, jako jsou například sokly, lodžie, terasy a balkony.

Extrudovaný polystyren (XPS) lze bezpečně použít v oblastech se zvýšenou vlhkostí a s odstřikující vodou, jako jsou například sokly, lodžie, terasy a balkony. zdroJ: Baumit

Fasádní expandované polystyreny

Technologie výroby expandovaného polystyrenu (EPS) je založena na zpěňování polystyrenového granulátu a jeho následném zpracování na požadované výrobky. Pro dosažení nadstandardních tepelněizolačních vlastností se místo bílého granulátu používá šedý. Fasádní polystyreny jsou dlouhodobě stabilizovány, aby nedocházelo k jejich nežádoucím objemovým změnám, a mají velmi přísné výrobní rozměrové tolerance a sníženou hořlavost.

Dvě funkce v jednom. Výhodou lepicích a stěrkových hmot v jednom je úspora místa a logistických operací, jakož i eliminace rizik spojených se záměnou. Jedním materiálem izolant nejprve nalepíte a pak na něm vytvoříte základní vrstvu.

Dvě funkce v jednom. Výhodou lepicích a stěrkových hmot v jednom je úspora místa a logistických operací, jakož i eliminace rizik spojených se záměnou. Jedním materiálem izolant nejprve nalepíte a pak na něm vytvoříte základní vrstvu. zdroJ: Baumit

Desky z minerální vlny

Minerální fasádní desky se vyrábějí roztavením surovin a konečného tvaru je docíleno dalšími úpravami, jako je vrstvení minerálních vláken, následné stlačení a vytvrzení. Fasádní desky jsou v celém objemu hydrofobizovány. Podle orientace vláken se rozlišují desky s kolmou orientací vláken, které mají vyšší pevnost, s podélnou orientací vláken, které mají lepší izolační vlastnosti, a desky sendvičové, tzv. DualDensity.

Fasádní desky pro oblast soklu

Extrudovaný polystyren (XPS) je na rozdíl od standardních expandovaných polystyrenů nenasákavý. Je to dáno jiným způsobem výroby. Lze jej bezpečně použít v oblastech se zvýšenou vlhkostí a s odstřikující vodou, jako jsou například sokly, lodžie, terasy a balkony.

zdroj Baumit

zdroj Baumit

Hmoždinky, mechanická stabilita a spolehlivost

Mechanické kotvení fasádními hmoždinkami zajišťuje spolehlivost a stabilitu systému dokonalým spojením s nosným podkladem. Podle způsobu montáže se dělí na šroubovací a zatloukací hmoždinky a lišit se mohou i materiály trnu – mohou být z plastu, kovu, případně jejich kombinací. Hmoždinky pro zateplovací systémy se řídí předpisem ETAG 014, ve kterém se mimo jiné kategorizují nosné podklady, do nichž bude hmoždinka ukotvena. Každá hmoždinka má definovaný vhodný podklad, pro který je určena, a nedodržení této zásady může vést k pozdějším zásadním poruchám zateplovacích systémů.

Kategorie A: obyčejný beton
Kategorie B: plné zdivo
Kategorie C: duté nebo děrované zdivo
Kategorie D: beton z pórovitého kameniva
Kategorie E: autoklávový beton (pórobeton)

Tmavé odstíny bez omezení

Až donedávna nebylo použití tmavých a sytých odstínů na zateplených fasádách kvůli jejich přehřívání možné nebo bylo považováno za značně rizikové. Díky použití speciálních, tzv. cool pigmentů, které výhodně odrážejí tepelnou složku slunečního záření, je nyní možné bez obav používat v rámci zateplovacích systémů Baumit všechny odstíny vzorníku Baumit Life.

TEXT RED
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE BAUMIT
FOTO ARCHIV FIREM
ZDROJ časopis HOME 6/2016, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: ETICS nátěr proti plísni stavebni materialy stěrkování zatepleni
Sdílejte článek

Diskuze