Aby nebyl kotel cestou do pekla

09. 08. 2011
Diskuze (0)
Sdílet

Kotel v domě je věc navýsost užitečná, protože zajišťuje teplo domova, ale předpokládá, že mu to oplatíme odpovídající péčí. Jinak se z něj totiž může stát poměrně výbušná záležitost. Aby byl provoz plynového kotle během […]

Kotel v domě je věc navýsost užitečná, protože zajišťuje teplo domova, ale předpokládá, že mu to oplatíme odpovídající péčí. Jinak se z něj totiž může stát poměrně výbušná záležitost.

Aby byl provoz plynového kotle během otopné sezony bezporuchový, je třeba předcházet jeho závadám pravidelným servisem. Pod pojmem „servis kotlů“ se rozumí pravidelná roční údržba, vyčištění a seřízení kotle a kontrola bezpečnostních prvků. Vlastně už při nákupu dostane nový majitel instrukce, které je dobré dodržovat. Bezporuchový a bezpečný chod plynových kotlů vyžaduje roční kontroly předepsané oprávněnou odbornou firmou – autorizovaným servisem. Díky nim bude zajištěn dlouholetý bezporuchový provoz k všeobecné spokojenosti. Roční prohlídka zajišťuje například kontrolu funkce a stavu přístroje, všech bezpečnostních prvků, vyčištění trysek, hořáku, výměníku a další.

Délka poskytované záruky plynového kotle a záruční podmínky jsou uvedeny v záručním listu, který je při koupi dodáván jako základní příslušenství. V případě poruchy má zákazník nárok na bezplatné provedení opravy plynového kotle při dodržení všech záručních podmínek. Všeobecně platí, že po dobu záruky o plynový kotel pečuje servisní firma, která jej uvedla do provozu a je uvedena ve vyplněném záručním listu.

V případě nedodržení či porušení záručních podmínek záruka zaniká. Opravy plynových kotlů poté hradí zákazník v plné výši včetně cestovného. Podmínky záruční opravy plynových kotlů jsou uvedeny v jejich dokumentaci.

Než zavoláte technika
V případě, že jste se rozhodli kontaktovat příslušný servis, pozorně si přečtěte tyto pokyny:

 • Zkontrolujte, zda je otevřený přívod plynu.
 • Zkontrolujte funkčnost elektrické zásuvky plynového kotle, například pomocí stolní lampičky.
 • Pokud je v elektrické zásuvce zapojena rozdvojka, vyřaďte ji z okruhu.
 • Nehřejí-li radiátory i přes funkční plynový kotel, zkontrolujte stav vody na ukazateli u plynového kotle.
 • Pokud plynový kotel ohřívá teplou vodu a nesepne na topení (radiátory jsou studené), zkontrolujte baterie v termostatu. I zdánlivě fungující baterie mohou způsobovat selhání kotle.

Záruční servis plynových kotlů
U nových plynových kotlů, které jsou v záruce, je jednou z podmínek pro případné uznání záruky i pravidelný roční servis – roční kontrola – prováděný smluvní servisní firmou výrobce. Tato pravidelná servisní prohlídka by měla být provedena nejdéle 12 měsíců od uvedení plynového kotle do provozu, případně od provedení předchozí servisní prohlídky mimo otopnou sezonu, tj. od dubna do srpna. To by mělo platit i u plynových kotlů, které byly do provozu uvedeny během otopné sezony. A to hlavně pro velké časové vytížení servisních techniků, zejména těsně před zahájením otopné sezony z důvodu provádění oprav a uvádění nových plynových kotlů do provozu.

Pro bezchybnou funkci je nutné plynový kotel prohlédnout každých 12 měsíců, a to bez ohledu na skutečnost, že nevykazuje žádnou známku poruchy. Oprava plynového kotle je otázkou několika hodin, ale dostupnost servisního technika či náhradního dílu může opravu prodloužit na několik dní, což přináší v zimním období problémy s nevytápěnými prostory. Předejít těmto komplikacím můžete snadno. Nepodceňujte význam roční kontroly a objednejte si návštěvu servisního technika včas. Servisní prohlídku včetně cestovného hradí zákazník (podle platného ceníku firmy).

Nárok na bezplatné provedení záruční opravy u kotle zaniká:

 • Při porušení záručních podmínek vydaných výrobcem plynového kotle.
 • Nejsou-li předloženy příslušné doklady od plynového kotle.
 • Schází-li označení plynového kotle výrobním číslem, datakódem nebo je výrobní číslo či datakód nečitelný.
 • Při nedodržení pokynů výrobce uvedených v návodu.
 • Jedná-li se o opotřebení plynového kotle v důsledku obvyklého užívání.
 • Vznikla-li vada z důvodu nedodržení předpisů, norem a pokynů v návodu k obsluze.
 • Jedná-li se o vady čerpadel, výměníků, třícestných ventilů, plynových armatur, hořáků a podobně, které jsou způsobeny nečistotami ze systému vytápění, vodovodního řadu, plynovodů nebo nečistotami ve vzduchu pro spalování.
 • Jedná-li se o vadu kotlového tělesa vzniklou prorezavěním v důsledku špatného provozního režimu, kdy je teplota vratné vody nižší nežli rosný bod spalin.
 • V případě škod způsobených při přepravě plynového kotle.
 • V případě vad způsobených živelní katastrofou.

Pozáruční servis plynových kotlů
U nových plynových kotlů je pravidelný roční servis jednou z podmínek pro přiznání záruky. Ale i u starších plynových kotlů doporučují výrobci pravidelný každoroční servis. Tato pravidelná servisní prohlídka – roční kontrola – plynového kotle se provádí mimo otopnou sezonu (duben až srpen). Během prohlídky se kotel vyčistí od prachu a nečistot, především hořáková souprava, kotlové těleso a výměník. Provádí se i kontrola a případné seřízení výkonu kotle, kontrola a odzkoušení všech bezpečnostních prvků, kontrola těsnosti plynových součástí kotle a těsnosti připojení kotle na domovní plynovod. Samozřejmostí by při servisních prohlídkách plynových kotlů mělo být i okamžité odstranění zjištěných závad. Nepodceňujte význam roční kontroly a objednejte si návštěvu servisního technika včas.

Otopná sezona skončí pro mnohé majitele kotlů jejich vypnutím a teprve na podzim – na začátku další otopné sezony – si v lepším případě vzpomenou, že by měli kotel nechat zkontrolovat, seřídit a vyčistit, a to často až ve chvíli, kdy zjistí, že kotel nefunguje tak dobře, jak by měl. Na podzim je ale už většina servisních techniků pořádně vytížena, a tak se čekání na správné seřízení natahuje. Přitom by stačilo vzpomenout si třeba v létě, kdy se kotel nepoužívá. Podrobit ho při odstávce důkladné kontrole, aby dobře sloužil, až nastane jeho čas.

Letní péče o kotel a celou otopnou soustavu
Nějaký problém může možná nastat ve starších domech, pokud majitelé nevyměnili starý kotel za novější. Je důležité vědět, že i když je starý kotel ještě zdánlivě funkční, topí daleko méně – takže zbytečně plýtvá palivem. Ten, kdo se rozhodne pro koupi nového, určitě neprohloupí. Úsporný kondenzační plynový kotel si při současných cenách plynu „na sebe vydělá“ poměrně rychle.

Problém může nastat i v případě, kdy domácí kotel sice vyměnili, ale ponechali starý systém vytápění s tlustým potrubím bez čerpadla. V tom případě je třeba vzít v úvahu skutečnost, že je v něm potřeba udržovat velké množství vody, při jejímž ohřevu spotřebuje i nový kotel zbytečně mnoho plynu. Letní období je přímo ideální k tomu, aby se s těmito stojatými vodami pohnulo, příliš velké rozvody se vyměnily za potrubí s menším průměrem a zavedl se nucený oběh.

Vhodnou investicí mohou být při základních rekonstrukčních pracích i nové radiátory. Ta tam je doba článkových otopných těles z ocele nebo litiny. Tenkrát nebylo kam jinam sáhnout. Posléze se v prodeji sice objevila novinka – deskové radiátory, ovšem ani ty nedosahovaly potřebných parametrů. Teprve ty současné svým nízkým objemem přispívají k šetření nákladů na ohřev otopné vody. Jen tak pro porovnání: jeden článek tehdejšího radiátoru obsahoval více než 1,1 l vody. Při 30 článcích to znamenalo asi 30 l jen v samotném otopném tělese. Nové radiátory s porovnatelným topným výkonem obsahují jen 3 l vody. Při rekonstrukci rozvodů nebo radiátorů je výhodou, že není třeba odstavit vodu.

Dalším pádným argumentem pro změny u systémů vytápění v čase letní odstávky je zavedení vhodné regulace. Stará ústřední topení nemají žádnou regulaci, což zvyšuje náklady o 30 až 40 %. Regulovat systém přitom můžeme podle vnitřního pokojového termostatu (po dosažení navolené vnitřní teploty kotel vypne a začne znovu vytápět až po poklesu teploty v místnosti) nebo podle teploty vnějšího vzduchu i teploty v interiéru. Ve druhém případě regulátor snímá teplotu jak venku, tak uvnitř, vyhodnocuje údaje a na jejich základě dává impuls kotli k odpovídající činnosti.

Investovat lze i do termostatických ventilů na radiátorech, které podobně jako klasický pokojový termostat snímají teplotu místnosti a po dosažení požadované teploty uzavřou přívod otopné vody. Předtím byly na radiátorech jen neregulovatelné kohouty – přívod vody se dal buď otevřít, nebo zavřít.
Seřízení kotle

Profesionální vyčištění a seřízení kotle by mělo být samozřejmostí každé léto, především pak v bytech či rodinných domech, kde se voda v systému vytápění nijak neupravuje. Napustí se běžnou vodou z vodovodu, která obsahuje vodní kámen. Ten se pak usazuje ve výměníku a plní funkci nežádoucího tepelného izolátoru. Kotel potom ztrácí na účinnosti. Kromě vyčištění výměníku by měl odborný technik nastavit plynové trysky a zbavit vnitřek kotle prachu. Vyčištěný kotel potom bude pracovat daleko hospodárněji a díky tomu získá i mnohem delší životnost. Nechávat kotel pravidelně odborně kontrolovat a pročišťovat se tedy určitě vyplatí. Každý výrobce udává, po kolika letech by se měla taková větší údržba provádět, kdy by se měl kotel pročistit a zkontrolovat jeho účinnost. Nové klasické kotle by měly mít účinnost 92 až 93 % a kondenzační 100 %, samozřejmě za předpokladu dobré ekonomické funkčnosti celého systému vytápění.

Nemá se zapomínat ani na kohouty, které se mnohdy zanášejí vodním kamenem, jestliže se s nimi delší čas nemanipuluje. Je tedy s nimi potřeba občas zahýbat nebo je alespoň jednou za rok promazat.

Mnozí majitelé plynových kotlů, kteří často zanedbávají prevenci, zbytečně platí za výměnu součástek, které mohli zachránit právě pravidelnou kontrolou.
Údržba a prohlídky

Majitel, seznámený při předání kotle s jeho základní obsluhou, může provádět pouze základní údržbu, spočívající v odstraňování nečistot. Provoz kotle od něj nevyžaduje téměř žádné zásahy. Potřebný je pouze občasný dozor – jednou týdně kontrola správného tlaku vody v topení. Pro zajištění kvalitní a bezpečné funkce kotle smí odbornou údržbu či opravu provádět pouze oprávněný servisní technik pověřený výrobcem.

Před začátkem každé zimní, tedy otopné sezony je potřebná celková kontrola kotle, systému vytápění a komínového potrubí. Důležité je určitě zkontrolovat tlak vody v systému vytápění, funkci a přetlak vzduchové části expanzomatu, odvzdušnění systému a vyčištění filtrů, činnost oběhového čerpadla, těsnost spojů hydraulické časti kotle, stav primárního výměníku, případně ho vyčistit z vnitřní strany, jakož i stav spalovací komory, hořáku a zapalovací elektrody (poloha a oxidace), spolehlivost zapalování kotle, dostatečný přívod vzduchu pro hoření, těsnost a spolehlivost odvodu spalin, sifon pro odvod kondenzátu z kotle a komínového potrubí a jejich vyčištění, činnost regulačních a bezpečnostních prvků kotle, těsnost plynového rozvodu a správnou činnost elektromagnetického regulačního ventilu plynu, nastavení kotle analyzátorem spalin a také nastavení parametrů CO2.

TEXT: Jakub Drda
FOTO: archiv vydavatelství
ZDROJ: HOME

Kategorie: Vytápění
Tagy: Deskové radiátory kotel topeni Ústřední topení vytapeni
Sdílejte článek

Diskuze