Chcete dobrý projekt?

17. 04. 2010
Diskuze (0)
Sdílet

Pokud chcete jedinečnost, najděte si mladého architekta s invencí, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte vyhraněnou představu o svém domě, kupte si hotový projekt z katalogu a nemusíte se vyzbrojovat trpělivostí.   Projektová dokumentace – co to je? Soubor […]

Pokud chcete jedinečnost, najděte si mladého architekta s invencí, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte vyhraněnou představu o svém domě, kupte si hotový projekt z katalogu a nemusíte se vyzbrojovat trpělivostí.

 

Projektová dokumentace – co to je?

Soubor výkresů a textové dokumentace, podle níž se může realizovat výstavba domu, se nazývá projektová dokumentace. Měla by mít tři části, které souvisejí s průběhem výstavby domu z časového hlediska. Výkresy projektové dokumentace jsou prostředkem technického dorozumívání mezi úřady, stavebníky, odbornými pracovníky (stavbyvedoucím, řemeslníky, zedníky atd.), kteří realizují stavbu, a dalšími účastníky výstavby. Vypracováním projektové dokumentace je nutno pověřit odborně způsobilé osoby – architekty a stavební inženýry. Nemáte-li zkušenosti a odvahu na běhání po úřadech, dohodněte si s architektonickou nebo inženýrskou kanceláří i vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení. Většinou spolupracují s člověkem, který se věnuje v odborné branži takzvanému inženýrinku, což znamená, že se zabývá vyřizováním stavebních povolení a územních rozhodnutí na klíč. Není to zadarmo, ale ušetří vám to hodně času i nervů.
 
První část – architektonická studie

Je prvotním promítnutím záměru stavebníka do konkrétní prostorové podoby. Dává klientovi představu o možném konkrétním urbanistickém, architektonicko-výtvarném, dispozičně-provozním, interiérovém, konstrukčním a materiálovém řešení budoucí stavby i o jejích základních ekonomických parametrech.

Celý proces projektování začíná vytvořením konceptu domu neboli architektonické studie. Jasně definuje celkový vzhled domu, jeho vztahy k prostředí, v němž se bude nacházet, a také dispoziční řešení – vnitřní uspořádání prostorů. Výkresová dokumentace by měla obsahovat urbanistické, architektonické a dispoziční řešení domu, konkrétně půdorys podlaží domu (rozmístění jednotlivých prostorů v podlažích domu), řez s výškovým řešením domu, pohledy na všechna průčelí domu a situaci stavby (umístění domu na pozemku). Oproti minulosti, kdy se vytvářel model domu, se v současnosti preferuje počítačem zpracovaná vizualizace, která pomůže investorovi získat přesnou představu o budoucím domě. Stavebník si často na základě půdorysů, řezů a pohledů nedovede dům dobře představit a během realizace může nastat fáze nedorozumění a zklamání. Studie může obsahovat i náčrty technických řešení nestandardních konstrukcí, avšak nesmí chybět ani technická zpráva. V ní jsou shrnuty základní materiály potřebné pro výstavbu, vysvětlené dispoziční vztahy prostorů, objasněné plochy místností a celková zastavěnost pozemku, objasněné vztahy s okolím a možnosti napojení na inženýrské sítě nebo jejich vybudování. Architektonická studie je nejdůležitější etapou před samotnou výstavbou, na níž závisí estetické a funkční kvality budoucí stavby. Je rovněž základním podkladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Architektonická studie obsahuje:
• zprávu, jejíž součástí jsou:
– základní údaje o stavbě, stavebníkovi, autorovi projektu,
– urbanistické řešení,
– architektonické řešení – hmotově-prostorové, funkční, dispozičně-provozní, materiálové a výtvarně-kompoziční řešení,
– základní konstrukční a technické řešení – popis navrhovaného nosného systému, popis technického vybavení a podobně;
•  výkresy:
– situační výkres,
– půdorysy podlaží v měřítkách 1 : 500, 1 : 400, 1 : 200, výjimečně 1 : 100 se zakreslením základního zařízení,
– charakteristické řezy a pohledy v měřítkách 1 : 500, 1 : 400, 1 : 200, výjimečně 1 : 100,
– výškové uspořádání,
– materiálové a barevné řešení stavby,
– prostorové zobrazení (nejčastější vizualizace).

Druhá část – dokumentace pro územní rozhodnutí

Dříve než začnete stavět, musíte požádat stavební úřad o územní rozhodnutí a až potom žádat o stavební povolení. V územním rozhodnutí stavební úřad vymezí území pro navrhovaný účel, v tomto případě bydlení, a určí podmínky, které musejí být v souladu s cíli a záměry celkového územního plánování. Určí i další opatření důležitá pro dané území, například péči o životní prostředí včetně architektonických a urbanistických hodnot.

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí musí obsahovat:
• zprávu se základními údaji o stavebníkovi, autorovi projektu a stavbě, charakteristiku území, popis urbanistického, architektonického, základního konstrukčního a technického řešení, návrhy řešení požadavků na protipožární ochranu, napojení na komunikace a sítě,
• urbanistické začlenění stavby do území, to znamená v katastrální mapě zakreslené umístění pozemku a domu
na něm s vyznačenými odstupy od sousedních staveb a hranic pozemku včetně udání výšek stavby (většinou v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 250),
• architektonickou studii (stačí v měřítku 1 : 200),
• údaje o konstrukčním a technickém řešení,
• údaje o požadavcích a napojení na inženýrské sítě (voda, elektřina, kanalizace, plyn, odstraňování odpadu),
• napojení na existující komunikace,
• údaje o vlivu nové stavby na životní prostředí,
• úpravy nezastavěných ploch pozemku a jejich využití.

Toto je jen stručné shrnutí základních prvků projektové dokumentace, k níž je třeba přikládat další vyjádření dotyčných orgánů, tj. všech úřadů, které mají co říci k výstavbě. Seznam všech kompetentních úřadů, jejichž vyjádření budete potřebovat, získáte na stavebním úřadu. Během vyřizování územního rozhodnutí můžete nadále připravovat dokumentaci potřebnou pro vydání stavebního povolení.

(Baumit)

Třetí část – projekt pro stavební povolení

Cílem dokumentace pro stavební povolení je poskytnout dostatečný podklad k posouzení navrhované stavby. Projekt pro stavební povolení musí zohlednit i podmínky určené stavebním úřadem, vydané v územním rozhodnutí. Projekt stavby potřebný pro stavební povolení musí poskytnout jednoznačnou urbanistickou, architektonicko-výtvarnou, prostorovou, dispozičně-provozní, konstrukční a materiálovou charakteristiku stavby. Na základě tohoto projektu stavební úřad před samotným vydáním stavebního povolení přezkoumá především to, zda stavba splňuje podmínky určené územním rozhodnutím, zda odpovídá základním požadavkům na stavby a všeobecným technickým požadavkům na výstavbu, ale prověří i požadavky týkající se veřejných zájmů, hlavně požadavky na ochranu životního prostředí, zdraví a lidských životů.

Projektová dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat:
• průvodní a technickou zprávu – popis stavby i s technickým a konstrukčním řešením, zastavěnost, potřebné materiály, napojení na sítě a komunikace, způsob a postup výstavby a odstraňování odpadů ze stavby, termíny začátku a dokončení stavby i celkové náklady na stavbu,
• celkovou situaci stavby v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 200 s návrhem přípojek na existující pozemní sítě,
• dokumentaci a výkresy nových komunikací a přípojek inženýrských sítí,
• výkresy architektonického a stavebního řešení v měřítku 1 : 100 – půdorysy, pohledy, řezy, na nichž jsou zobrazeny jednotlivé druhy konstrukcí a části stavby (například základy, schodiště, obvodové, nosné a střešní konstrukce, komíny), výškové řešení stavby a všech jejích prostorů s vyznačením jejich funkcí,
• statické řešení nosných konstrukcí,
• schematické výkresy všech vnitřních rozvodů a instalací (zdravotnětechnických, plynových, vytápění, silno- a slaboproudých), technická zařízení (například kotelny) v měřítku 1 : 100,
• řešení protipožární ochrany,
• způsob likvidace odpadu během výstavby,
• řešení zpevněných a nezpevněných ploch na pozemku.

K těmto základním prvkům dokumentace potřebné pro vydání stavebního povolení je nutno přiložit vyjádření a povolení od účastníků stavebního konání, to znamená všech, jichž se stavba týká (například vyjádření elektrárny, vodárny, plynárny, hasičů a podobně). Seznam institucí dostanete na příslušném stavebním úřadu.

(BIEN-HAUS)

Projekt pro uskutečnění stavby

Cílem tohoto projektu je rozpracovat stavebním úřadem ověřenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení do takových podrobností, aby poskytovala dostatečný podklad pro přípravu a uskutečňování stavby.

Je-li projekt domu jednoduchý a předpokládá-li se, že půjde o výstavbu svépomocí, ve většině případů k realizaci postačí projekt pro stavební povolení. Důraz je třeba klást na realizační projekt statiky. Pokud však zadáváte výstavbu domu stavební firmě, seriózní profesionální firma bude od vás vyžadovat vykonávací projekt, který prohlubuje, zpřesňuje, případně doplňuje dokumentaci pro získání stavebního povolení. Jde tedy do podrobností, které jednoznačně určují konstrukce, výrobky, materiály, konstrukční detaily a podobně. Realizační projekt vypracovávají stavební inženýři-projektanti.

Realizační neboli vykonávací projekt obsahuje:
• výkresy domu ze stavebního hlediska i s technickým řešením stavebních konstrukcí a detailů (například hydroizolace stavby, tepelnětechnické řešení obvodových stěn, skladbu střech i s výběrem vhodné střešní krytiny nebo odvodnění a zateplení teras nad obytnými místnostmi, řešení dilatačních spár, komínů, skladby podlah, úpravy povrchů v domě a podobně),
• takzvaný výkaz výměr, tedy souhrn stavebních prací a materiálů potřebných k uskutečnění celé stavby,
• projekt statiky a podrobná statická řešení,
• zdravotnětechnický projekt,
• projekt vytápění,
• projekt elektroinstalace,
• projekt bleskosvodů a uzemnění,
• projekt klimatizace,
• projekt terénních úprav, zpevněných ploch a oplocení,
• projekty přípojek všech dostupných sítí a zdrojů.

Těžiště odpovědnosti a profesní erudovanosti projektové přípravy domu musí být na tvůrci, tedy architektovi návrhu. Právě architekt by měl zastřešit celý proces vzniku nového rodinného domu. Bez ohledu na to, jakou formou se dostává projekt nebo realizace ke konečnému uživateli, je role architekta při vytváření kvalitního obytného prostředí nenahraditelná. Architekt by měl být strážcem kulturní úrovně výstavby.

text:Kamila Ďuríková; foto: BIEN-HAUS, Baumit
zdroj: z knihy
Vše o stavbě domu 2009 JAGA GROUP, s.r.o.

Kategorie: Novinky
Tagy: dum projekt rodinny zateplení komínu
Sdílejte článek

Diskuze