Dřevostavby materiál budoucnosti III

13. 01. 2013
Diskuze (0)
Sdílet

V předchozích číslech jsme se věnovali základním rozdílům v konstrukcích dřevostaveb, rozebírali jsme vlastnosti materiálů i rychlost výstavby. Pro to, abyste obývali opravdu zdravý a kvalitní dům, lze využít několik pomocných kritérií, která mohou výrazně ulehčit výběr […]

V předchozích číslech jsme se věnovali základním rozdílům v konstrukcích dřevostaveb, rozebírali jsme vlastnosti materiálů i rychlost výstavby. Pro to, abyste obývali opravdu zdravý a kvalitní dům, lze využít několik pomocných kritérií, která mohou výrazně ulehčit výběr stavební firmy i technologie.

 

Certifikace dřevostaveb

Začátkem devadesátých let došlo v našem stavebnictví k rychlému rozvoji různých technologií. Jednou z nich jsou i montované dřevostavby. Jejich velkým handicapem bylo již od začátku špatné renomé z dob bývalého režimu a následné snahy některých firem prosadit se na trhu bez znalosti problematiky oboru. Dnes jsme i kvůli tomu svědky situace, kdy na západ od našich hranic mají dřevostavby své uznávané a respektované místo na trhu, zatímco u nás o své místo na slunci musely a v řadě případů (např. výškové dřevostavby) i dnes musí ještě bojovat. Cestou k posílení postavení dřevostaveb je i proces certifikace konstrukcí pro dřevostavby, který vytváří tlak na výrobce materiálů a současně dává investorovi jistotu, že jeho stavba bude provedena v souladu se současnými právními a technickými normami.
Tyto požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti a za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavbu. Nejpřísnější kontrolou, zda technologie nařízené parametry splňuje, je právě proces certifikace.

Pro zkušební spaní ve dřevě zkuste www.domesiconcepthouse.com. Foto: Domesi

Dřevostavební paragrafy
Každá stavba (a tedy i dřevostavba) dnes musí splňovat řadu základních požadavků, které jsou stanoveny zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. Jsou to:
• mechanická odolnost a stabilita
• požární bezpečnost
• hygiena a ochrana zdraví a životního prostředí
• bezpečnost při užívání
• ochrana proti hluku
• úspora energie a ochrana tepla

Dřevostavby na kontrole

Získat certifikát není snadné a výrobcům dřevostaveb se proto vyplatí využívat ucelený soubor podkladů, zkoušek a certifikátů, který jim mohou nabídnout výrobci stavebních materiálů. Pro koncového zákazníka – stavebníka je pak výsledek v podobě certifikátu jakýmsi průvodcem vlastností technologie a garantem jejich kvality. Proces certifikace je nezávislý a odborný, jak popisuje Jaroslav Benák ze společnosti Fermacell, která zkoušky provádí: „Výrobci od nás získají metodický pokyn, jak postupovat při certifikaci, metodický popis technické dokumentace, certifikované materiálové charakteristiky desek FERMACELL, statický předpis pro dimenzování konstrukcí, všechny výsledky zkoušek a posudky požárních konstrukcí, výsledky akustických zkoušek pro optimální skladbu konstrukcí, tepelnětechnické posouzení konstrukcí a katalog detailů FERMACELL. Samozřejmostí je poradenský a metodický servis při vypracovávání systému řízení výroby.“
Pro investora dřevostavby je důležité vědět, že u dřevěných rámových konstrukcí je autorizovanou osobou posuzováno a kontrolováno až 15 základních požadavků, přičemž velkou většinu není nutné prověřovat v případě, že potřebné podklady dodá výrobce stavebního materiálu.

Bydlení ve dřevostavbě na zkoušku? Společnost Domesi/Prodesi, zkušený producent staveb ze dřeva (navíc se zajímavou architekturou),  nabízí všem možnost vyzkoušet si bydlení ve dřevostavbě. Dům na obrázku si lze pronajmout jako chatu či víkendový domek a zažít „dřevěnou atmosféru“ na vlastní kůži. Foto: Domesi

Národní vysvědčení

Velmi dobrou pomůckou investora při výběru dodavatele dřevostavby je i Dokument národní kvality (DNK), který vznikl z iniciativy Asociace dodavatelů montovaných domů (více na www.admd.cz) ve spolupráci s VVUD Praha. Cílem Dokumentu národní kvality je zajištění technické kvalitativní úrovně montovaných staveb na bázi dřeva formou nepovinné certifikace, která má přísnější požadavky na výrobce, resp. montáž staveb, než certifikace vyplývající z NV 163/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů. Každý člen ADMD je bez ohledu na velikost společnosti dvakrát ročně podroben auditu ve výrobě i při montáži na stavbě. Sleduje se využívání vhodných vstupních materiálů a ověřují se jednotlivé vlastnosti jako např. požární odolnost nebo tepelnětechnické parametry. Na staveništi je kladen důraz na dodržování technologických postupů montáže. Testují se i reálné vlastnosti dřevostaveb, např. formou měření průvzdušnosti (Blower Door Test).

Zvolíte-li montovanou dřevostavbu, vaše domácí pohodlí se rodí na výrobní lince – v tomto případě v Plané nad Lužnicí. Foto: ELK 

Zdravé bydlení

Pokud mluvíme o zdravém bydlení (v německy mluvících zemí se používá termín „Baubiologie“, v anglicky mluvících „Building Biology“), nemluvíme jen o samotných stavebních materiálech, ale o celém procesu výstavby, užívání a případné likvidace objektu či v něm použitých materiálů. Zdravé bydlení tedy neznamená jen ekologické stavební materiály, ale také ohleduplnou výrobu a stavební činnost a promyšlenou recyklaci materiálů, které jsou v domě použity. Mezi hlavní oblasti, na něž se soustředí výzkum v oblasti zdravého bydlení, patří také kvalita ovzduší v interiéru, elektromagnetické pole a radiace.

Rychlost, přesnost a zdravé prostředí – tři základní výhody tohoto typu stavění. Foto: ELK

Odpovědné bydlení

Stavební činnost je vždy spojena se zatížením životního prostředí. Při výrobě stavebnin, ve fázi vlastní výstavby, při likvidaci stavební suti nebo při pozdějším užívání platí požadavek na co nejekologičtější zacházení s materiálem, ochranu před škodlivinami a minimalizaci emisí pronikajících do vzduchu ve vnitřních prostorách. Nejrůznější instituce kontrolují na základě zákonných požadavků dodržování směrnic a udělují certifikáty. Trvale udržitelné stavby se mezitím staly základním předpokladem pro mnohé veřejné i soukromé stavební projekty. Takový projekt představuje vyvážený komplex ekonomických, ekologických a sociálních aspektů, vztahujících se k celé době životnosti budovy. A zákonné požadavky se budou i nadále ve všech ohledech zpřísňovat.
Při stavbě dřevostavby je dobré vědět, že podstatné není jen to, jaké konkrétní materiály byly použity na konstrukci domu (izolace, příčky, opláštění panelů, nátěry, podlahy apod.) a jak a z čeho byly vyráběny, ale také to, kde si dům postavíte. Například omezení umělých elektromagnetických polí a zářičů (mobilní a wifi sítě apod.) bude mít na vnitřní klima také svůj vliv.

Zdravá stavba…

Z hlediska ochrany zdraví obyvatel domu v průběhu jeho užívání je základním cílem zabránit nepříznivému vlivu látek pronikajících do lidského organismu vdechováním, polykáním, stykem s pokožkou nebo zářením. Je třeba zabránit i nepřímým negativním vlivům životního prostředí přenášeným vodou, půdou a vzduchem. Je zřejmé, že čerstvý vzduch zůstane svěží jen tak dlouho, dokud nebude zatížen škodlivinami a emisemi. U interiérů to znamená zajistit co nejmenší vnos těchto látek – např. použitím stavebnin s nízkými emisními hodnotami. Pro miliony alergiků platí: co možná nejméně chemie, protože člověk může být alergický prakticky na jakoukoli látku. Je proto třeba se co nejvíce vyhýbat chemicky upravovaným stavebním materiálům. Např. u dřeva nebývá často ani žádná chemická ochrana nutná.

Ze dřeva lze pořídit i skutečně luxusní bydlení. Třeba z řady Prestige od ELK.  Foto ELK

… zdravý život

Pro splnění zvyšujících se požadavků na zdravé bydlení je sice klíčové použití stavebních materiálů s nízkým obsahem škodlivých látek, otázkou však zůstává, co se škodlivinami, které v průběhu běžného dne proniknou do vlastních čtyř stěn a do vzduchu v místnosti? Do obytných místností vnášejí škodliviny nejen stavební materiály, ale také předměty denní potřeby (pro mnoho lidí je například strašákem látka zvaná formaldehyd). Vlastní kvalitu staveb tedy neurčuje pouze jejich obálka, pro zlepšení prostředí je potřeba zodpovědně přistupovat jak ke stavbě samotné, tak i k výběru zařízení či předmětů běžné spotřeby. To je už ale námět na zcela jiný článek.

Doporučení na závěr – užitečné rady pro zdravé bydlení
• vybírejte stavební pozemek bez přírodních a umělých anomálií
• umístěte svůj dům mimo zdroje emisí a hluku
• respektujte sami sebe a svůj individuální přístup včetně snahy o propojení s přírodou, ale také přirozené sociální struktury lokality
• minimalizujte spotřebu energie při maximálním využití obnovitelných zdrojů
• zachovejte přirozené radiační pole a omezte umělá elektromagnetická pole
• v místě by měla být k dispozici kvalitní pitná voda
• vybírejte stavební materiály přednostně z místních zdrojů, nepodporujte těžbu nedostatkových a rizikových surovin
• používejte přírodní a ekologické stavební materiály s nízkou úrovní záření, s neutrální nebo příjemnou vůní bez vylučování toxických látek
• omezte materiály podporující výskyt plísní, bakterií, prachu a alergenů
• nepoškozujte při stavbě životní prostředí, zohledněte také to, jak jsou k životnímu prostředí ohleduplné stavební materiály (v průběhu výroby a po skončení svého životního cyklu)
• minimalizujte vlhké procesy a hledejte řešení, které umožní docílit přirozené regulace vlhkosti vzduchu v místnostech pomocí materiálů vyrovnávajících vlhkost
• dobré kvality vzduchu lze dosáhnout jen díky jeho přirozené výměně
• hledejte vyvážený poměr mezi tepelnou izolací na jedné straně a akumulací tepla na straně druhé
• snažte se docílit optimální teploty vzduchu a povrchu stěn v místnostech
• pro vytápění preferujte sálavé vytápění, které je příjemné, zdraví prospěšné a ekonomicky úsporné
• snažte se o přirozené denní a umělé osvětlení včetně vhodného výběru barev
• chraňte sebe a své blízké proti hluku a vibracím

TEXT: Peter Šovčík
FOTO: Archiv firem 
Odpovědný redaktor: Matej Šišolák

Autor je spolupracovníkem společnosti Fermacell. 
Zdroj: časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Dřevostavby
Tagy: drevostavby dum montované domy rodinny
Sdílejte článek

Diskuze