9 zásad nízkoenergetického domu

9 zásad nízkoenergetického domu

04. 03. 2015
Diskuze (0)
Sdílet

Aby nízkoenergetický dům splňoval potřebné parametry a nabídl svým obyvatelům komfortní život, je potřebné dodržet určité zásady. Pojďte se spolu s námi podívat, co při jeho výstavbě není vhodné rozhodně podcenit.

Co byste měli vědět před výstavbou nízkoenergetického domu

1 Komplexní přístup s logikou

Pamatujte si, že teplo, které z domu unikne, je potřebné do domu znovu doplnit a nízkoenergetické a pasivní domy fungují na opačném principu – pokud z domu nic neunikne, není potřebné tam nic doplňovat, nebo pouze minimálně. Pokud tedy z domu unikne pouze zanedbatelná část tepla a všechno ostatní se zužitkuje v jeho prospěch, bude potřebné pouze tuto zanedbatelnou část energie do domu doplnit a to se dá zabezpečit i alternativními zdroji. Proto, pokud se chcete dopracovat k domu, který na provoz nepotřebuje velký přísun energie z venkovních společných zdrojů a chcete ho hrdě nazývat nízkoenergetickým nebo snad dokonce pasivním, je potřebné se nad celým domem zamyslet komplexně. Pouhé zateplení nebo sluneční kolektory na střeše ze žádného domu nízkoenergetický neudělají. Výrazně sice sníží spotřebu energie na vytápění, ale nízkoenergetického standardu se tím nedosáhne. Do úvahy je potřebné vzít různé faktory – od správného výběru pozemku a orientace domu vzhledem na světové strany po dobrý projekt, vhodné stavební materiály, konstrukce nebo technologie s tepelně technickými parametry pro nízkoenergetickou výstavbu a v neposlední řade i kvalitní realizaci. K tomu všemu je potřebné ještě přidat koordinovaný přístup všech zainteresovaných. Všechno je potřebné předem detailně naplánovat, protože pokud začnete v průběhu realizace něco přidávat a měnit, zbytečně se stavba prodraží a zkomplikuje, což nakonec prodlužuje dobu návratnosti investice a může snížit efekt, kterého se snažíte dosáhnout. Už koncepce domu v podstatě určuje jeho výslednou kvalitu. Bez dobré koncepce se může dům proměnit ve sbírku energeticky efektivních a inovativních prvků, ale bez souvislostí a logické provázanosti, a může se stát, že jednotlivé prvky budou svými vlastnostmi dokonce nekompatibilní.

foto: thinkstock.cz

foto: thinkstock.cz

2 Respektujte lokální klimatické podmínky a orientaci

Jinak je potřebné přistupovat k výstavbě energeticky úsporného domu v severních lokalitách s menším počtem slunných dnů a nižšími venkovními teplotami, a jinak v jižní části země, kde lze počítat s výraznými pasivními slunečními zisky. Kromě správného posouzení klimatických podmínek nezapomínejte ani na samotné osazení domu na konkrétním pozemku. Správnou orientací na světové strany se dá výrazně ovlivnit energetická bilance domu. Obytné prostory je vhodné orientovat na jih, jihovýchod a jihozápad, aby se v nich využilo co nejvíce tepla ze slunečních paprsků, ať už přímým světlem přes transparentní konstrukce, nebo akumulací v konstrukcích. Obslužné prostory je vhodné zase orientovat na sever a vytvořit tak přirozenou bariéru proti chladu v obytné části. Důležité je také vzít při energetických výpočtech do úvahy i vliv okolní zástavby a vysoké zeleně.

3 Faktor tvaru je důležitý

Všimněte si, že nízkoenergetické a pasivní domy jsou tvarově velmi jednoduché, bez zbytečných výklenků a zalomení, balkonů, arkýřů, vikýřů a nik. Tvar domu představuje důležitý činitel v posuzování energetické náročnosti domu. Jednoduše řečeno, čím je tvar domu složitější, tím je ochlazovaná plocha v poměru k obestavěnému prostoru větší, a tím je vyšší i spotřeba energie na vytápění. Zde je i větší riziko vzniku tepelných mostů v kontaktních plochách konstrukcí a zvyšují se pořizovací náklady. Nepodceňujte tedy faktor tvaru, definovaný poměrem obstavěného prostoru k plochám obvodových ochlazovaných konstrukcí. Pokud chcete dostat potřebu energie na vytápění v domě pod hranici 50 kWh/m2, je důležité dostat se s faktorem tvaru pod hodnotu 0,7, protože to znamená, že přes nízké hodnoty součinitele prostupu tepla U všemi použitými stavebními materiály a konstrukcemi může být energetická náročnost domu vyšší právě z důvodu velkých ochlazovaných ploch obvodových konstrukcí. Faktor tvaru ztrácí vliv na energetickou bilanci domu pouze u masivně zaizolovaných konstrukcí, kdy je podíl tepelných ztrát prostupem obvodovými konstrukcemi minimální.

Vhodné klimatické podmínky

Klimatické podmínky v našich zeměpisných šířkách jsou vhodné pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu. Zimy nejsou až tak tuhé jako v severních částech Evropy, takže vytápění nemusí být tak intenzivní, a léta nejsou zase příliš horká jako v jižnějších oblastech Evropy, takže v dobře izolovaných domech není potřebné ani aktivní chlazení. Provoz domu tedy nepotřebuje velké zdroje energie.

foto: thinkstock.cz

foto: thinkstock.cz

4 Tepelnotechnické podmínky

Obvodový plášť domu, tedy stěny, střecha, okna, dveře i podlahy, by měly mít vynikající tepelně technické vlastnosti, které zabezpečí zanedbatelné tepelné ztráty. Nezateplenou fasádou může z domu unikat až 35 % tepla a kvalitním zateplením domu se dá snížit spotřeba energie na jeho vytápění asi o 50 %. Nabídka stavebních systémů určených na výstavbu energeticky nenáročných domů je rozmanitá, například zděná stavba s kontaktním zateplením, masivní nosná konstrukce v kombinaci s lehkými obvodovými prvky nebo samotné lehké stavební systémy obsahující hrubou tepelnou izolaci. Nejpoužívanějším kabátem obvodových zdí je u nás kontaktní zateplení. Důležité je přitom vybírat výhradně z certifikovaných systémů. Pokud ve snaze ušetřit zkombinujete různé komponenty od různých výrobců, výsledkem mohou být už po první zimě praskliny, navlhnutá opadávající omítka a jiné závažné nedostatky. Nejexponovanějším prvkem obvodového pláště je střecha, která musí odolávat přímým klimatickým vlivům a kromě toho musí dosáhnout požadovaných tepelně technických parametrů. Při dimenzování tloušťky izolace ve střešní konstrukci se doporučuje pamatovat na to, že čím menší je sklon střešní roviny, tím silnější by měla být tepelná izolace, například u pultové střechy se sklonem 10° by neměla být izolace tenčí než 30 cm a u pasivních domů by měla mít tloušťku minimálně 40 cm. Pokud chcete dosáhnout parametrů pasivního domu, je nutné v něm zabezpečit i vzduchotěsný obal – těsnost obvodového pláště snižuje tepelné ztráty a vytváří podmínky pro využívání systému teplovzdušného vytápění s nuceným větráním a rekuperací. Těsnost by měla odolat podmínkám, které vznikají i při silné vichřici, což se měří tzv. Blower door testem. Ani za extrémních podmínek by výměna vzduchu netěsnostmi domu neměla překročit šest desetin objemu domu za hodinu.

5 Nepodceňujte detaily a kvalitu zhotovení konstrukcí

Nízkoenergetický dům musí být bez netěsností v konstrukcích a teplotních mostů. Podmínkou je kvalitní a důsledné vyhotovení tepelné izolace v konstrukčních napojeních, proto nepodceňujte výběr realizační firmy. Ani nejdokonalejší a nejinovativnější materiály a konstrukce nesplní svůj úkol, pokud budou nesprávně použity a nekvalitně aplikovány.

6 Vytápěcí systém je potřebné ušít na míru

Všeobecný systém, který by se dal standardně aplikovat do nízkoenergetických domů, neexistuje. Vytápěcí systém a celkový způsob ohřevu vzduchu a vody v domě by měl být souhrnem zhodnocených možností a ty jsou v každém případě jiné. Základním principem musí být racionální hospodaření s energií, potřebnou jednak na vytápění, přípravu teplé vody, a jednak na provoz elektrospotřebičů. V nízkoenergetických domech nejde totiž o běžný přístup k zásobování teplem, ale spíše o pokrytí zbytkové potřeby tepla. Vhodné je zkombinovat pasivní a aktivní využívání sluneční energie, optimálně zvolený vytápěcí systém, především nízkoteplotní nebo ideálně teplovzdušný, a regulované větrání se zpětným získáváním tepla. Upřednostnit by se mělo využívání obnovitelných zdrojů energie. Důležitý je však správně navržený systém, který není zbytečně přeplněný předraženými technologiemi jen proto, že se to tam přece dává. Například sluneční kolektory na ohřev vody mají smysl spíše ve větších domácnostech, kde je vyšší spotřeba teplé vody, případně na ohřev vody v bazénu. Pokud se mají využívat i na podporu vytápění, je potřebné tomu přizpůsobit vytápěcí systém a zde se začíná ztrácet konečný ekonomický efekt. Představa energeticky nezávislého rodinného domu je v současnosti velmi lákavá, a to nejen z finančního hlediska, které není zanedbatelné, ale i z pohledu ekologického a citlivého přístupu k přírodě.

7 Větrání je potřebné mít pod kontrolou

Nevynechávejte z úsporných důvodů systém vzduchotechniky v nízkoenergetickém domě. Pokud se chystáte investovat do perfektní izolace a neprůdušnosti obvodového pláště domu, nucené větrání by mělo být samozřejmostí. Větrání okny je energeticky neefektivní a málo větraný prostor s dokonale utěsněným obvodovým pláštěm může přinášet problémy. Pokud dům výpočtově splňuje kritéria energeticky pasivního domu, nerealizování větracího systému ho posune na úroveň nízkoenergetického domu. Stejně tak u nízkoenergetického domu se nedá zaručit nízkoenergetický standard bez větracího systému. Správně realizované zařízení vzduchotechniky zlepšuje i kvalitu vzduchu, jeho provoz je tichý a hygienický. Nejefektivnější je využití řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

foto: Dano Veselský

foto: Dano Veselský

8 Součinnost uživatele a domu

Nízkoenergetický či pasivní dům má smysl pro ty, kteří vědí, co od něho mohou očekávat a hlavně jak ho užívat. Kvalifikovaná obsluha, správné ovládání technických zařízení, součinnost s nimi, respektování ročních období a střídání dne a noci – jen tak budete naplno využívat jeho vymoženosti. Pokud je někdo zvyklý na přetopené prostory bytu a pobyt doma v lehkém oblečení, chvíli mu bude trvat, než si zvykne na zdravějších 20 maximálně 22 °C v nízkoenergetickém domě. I zvyk spát při otevřeném okně je potřebné přehodnotit, protože řízeným větráním se dá udržovat v místnosti příjemných 20 °C s čerstvým vzduchem. Pokud chcete mít vyšší teploty vnitřního vzduchu, je potřebné tento požadavek promítnout do celkového konceptu domu hned od začátku. Je důležité vědět, že při udržování vnitřní teploty na úrovni 20 °C je potřeba vytápěcího tepla nejnižší. Pokud zvýšíte požadavek na vnitřní teplotu o 1 °C, zvýšíte tím potřebu vytápěcího tepla o 6 %, a pokud chcete mít doma 26 °C, tak počítejte s potřebou tepla vyšší o 500 %. I rozdílné teploty v místnostech je potřebné řešit již při přípravě konceptu, protože tento požadavek vyžaduje specifická opatření, například lokální vytápěcí tělesa. Není dobré zapomínat ani na efektivní využívání elektrické energie, a to v podobě úsporných zařízení, domácích spotřebičů, osvětlení a podobně.

9 Ruku v ruce s ekologií

Při výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů by nemělo jít jen o ušetřené peníze na vytápění, důležité je vědět, že už minimální nebo žádné využívání neobnovitelných zdrojů energie přináší ekologický efekt. Neměli bychom však zůstat pouze u toho, ale naše chování by mělo dostat ekologický rozměr v tom, že při výstavbě dáme přednost materiálům a technologiím, které šetří životní prostředí, a využívaní obnovitelných zdrojů.

TEXT KAMILA ĎURÍKOVÁ
FOTO THINKSTOCK.CZ, ARCHIV VYDAVATELSTVÍ
ZDROJ JAK UŠETŘIT A POSTAVIT NÍZKOENERGETICKÝ DŮM, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategorie: NED a pasivní domy
Tagy: Izolace domu konstrucni zasady NED pasivní domy
Sdílejte článek

Diskuze