Kolaudace nemusí být strašákem

Kolaudace nemusí být strašákem

09. 10. 2010
Diskuze (0)
Sdílet

Stavební práce ve vašem bytě vrcholí, stejně tak práce v ostatních bytech ve vašem domě a na celé stavbě jdou do závěrečné, finální fáze. Stále častěji se skloňuje slovo „kolaudace“...

Co je kolaudace
Je to proces, jímž se budova oficiálně uvede do života, jímž se rozhodne o tom, že stavbu je možné používat. Probíhá po ukončení všech realizačních prací. Tímto procesem se zabezpečuje ochrana veřejných zájmů a práv účastníků řízení z hlediska péče o životní prostředí, a hlavně bezpečnosti a ochrany zdraví budoucích uživatelů či požární ochrany. Kolaudační rozhodnutí je nezbytné pro začátek používání každé realizované stavby nebo její rekonstrukce, přestavby, přístavby či nadstavby, na kterou bylo vydáno stavební povolení.

Kdy může proběhnout kolaudace
Stavba je připravena ke kolaudaci, je-li už skoro hotová a chybí-li jen drobnosti, které lze doplnit i po nastěhování. Stavba musí mít hotovou střechu s odvodněním a bleskosvodem, komíny, všechna okna a dveře, dokončená schodiště a balkony se zábradlími, povrchové úpravy stěn, podlah, stropů, instalace, dokončené jsou všechny přípojky inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn) s měřicími místy a v koupelnách jsou osazeny zařizovací předměty (umyvadlo, vana/sprcha, WC a podobně).

Kdy není nutná kolaudace
Stavební úřad může od kolaudace upustit, pokud jde o drobné stavby, stavební úpravy a udržovací práce, i když bylo pro jejich zrealizování potřebné stavební povolení. Na garáž je potřebná kolaudace jen tehdy, nepatří-li do kategorie drobných staveb. Naopak potřebná je vždy, je-li stavba určena k bydlení nebo rekreaci.

Jak probíhá kolaudační řízení
Začíná se žádostí stavebníka o vydání kolaudačního rozhodnutí na příslušném stavebním úřadu. K žádosti musí doložit všechny přílohy, které požaduje stavební úřad. K nim patří:

  • projektová dokumentace skutečného provedení stavby, pokud se během stavby změnila velikost nebo poloha některých projektovaných částí nebo konstrukcí,
  • zaměření skutečného osazení stavby, které vypracuje geodet po dokončení stavby a spolu s výkazem výměrem vyznačí původní stav, změny a nový stav,
  • kopie stavebního deníku, který si vedla stavební firma během realizace,
  • revizní zprávy o odzkoušení a bezchybnosti všech instalací, které vyhotovují dodavatelské firmy před odevzdáním díla investorovi.

Jde-li o bytový dům, v němž se nachází váš nový byt, všechny bytové i nebytové části domu se budou kolaudovat společně. Řeší to investor a stavebník, takže majitelé jednotlivých bytů nepotřebují dokladovat revizní zprávy a certifikáty, pokud po dohodě se stavebníkem nezabezpečovali realizaci některé z instalací sami. U bytu nepotřebujete ani konečné porealizační zaměření. Určitě si však od stavebníka vyžádejte všechny návody na obsluhu zabudovaných zařízení (kotel, videovrátný, rekuperace, ovládání vytápění atd.)
Po doložení všech požadovaných dokladů stavební úřad oznámí všem účastníkům řízení (stavebník, vlastník stavby, vlastník pozemku), obci a příslušným orgánům začátek kolaudačního řízení, a to nejméně 10 dní před ústním řízením spojeným s místním zjišťováním. Tehdy přímo na stavbě a v jejím okolí kolaudační komise zkoumá, zda byla stavba realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace a zda byly dodrženy všechny podmínky určené územním plánem, územním rozhodnutím a stavebním povolením. Proběhne zároveň také ústní řízení, které je poslední příležitostí pro všechny účastníky řízení, aby vyjádřili své připomínky jejich bezplatného odstranění. Nedostatky se mají odstranit v rámci kolaudačního řízení, a pokud se vyskytnou po kolaudaci, mají být odstraněny v rámci reklamačního řízení. Jestliže se objeví skryté vady po záruční době, pamatujte, že je musíte nahlásit co nejdříve, nejlépe písemnou formou s doručenkou (doklad potřebný pro případný soudní spor). Na stavební části novostavby se poskytuje záruka mininálně 36 měsíců od zhotovení. Na zabudované výrobky, materiály a technologie se poskytuje záruka určená jejich výrobci.

Kolaudační rozhodnutí
Po potvrzení všech skutečností, a pokud se nezjistí větší nedostatky, vydá stavební úřad v zákonné lhůtě kolaudační rozhodnutí. Přesně v něm pojmenuje účel, ke kterému se může stavba používat, a podmínky, za nichž lze stavbu bezpečně užívat. V rozhodnutí se uvedou i připomínky a zjištěné nedostatky, které je nutné odstranit. Může ho vydat jen ten stavební úřad, který vydal stavební povolení.

Po získání kolaudačního rozhodnutí musí investor ještě objekt před jeho užíváním zaevidovat na obecním úřadu, kde mu přidělí popisné číslo. Na základě kolaudačního rozhodnutí, přiděleného popisného čísla a geometrického plánu novostavby s výkazem výměrem investor požádá příslušný katastrální úřad o připsání novostavby na parcelu, na níž je stavba postavena. Po zakreslení novostavby na parcelu si může investor vyžádat na katastrálním úřadě list vlastnictví a kopii katastrální mapy s novými údaji o stavbě.

Základní právní úprava zabývající se problematikou kolaudačního rozhodnutí jako dokladu k majetku je obsažena v zákoně č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním pořádku, a ve vyhlášce 453/2000 S. z., kterou se vykonávají některá ustanovení stavebního zákona.

TEXT: Mgr. art. Ivo Šveda, Kamila Ďuríková
FOTO: archiv vydavatelství
ZDROJ: HOME

Kategorie: Rekonstrukce bytu
Tagy: byt bytove domy
Sdílejte článek

Diskuze